velikost textu

Dyslexie a kreativita

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dyslexie a kreativita
Název v angličtině:
Dyslexia and creativity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Brancuská
Oponenti:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
164125
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; „pozitiva“ dyslexie; kreativita myšlení, originalita myšlení; divergentní myšlení, Torranceho test tvoři-vého myšlení
Klíčová slova v angličtině:
specific learning disabilities; dyslexia, dysgraphia; dysorthographia; “posi-tive aspects” of dyslexia; creativity of thinking; originality of thinking; divergent thinking, Torrance test of creative thinking
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá tzv. „pozitivními aspekty“ dyslexie, konkrétně zvýšenou kreativitou jedinců s dyslexií. V současné době se stává běžné dávat dyslexii do souvislosti nejen s deficity a symptomy, ale také poukazovat na možné zisky. Často se hovoří o vyšší kre- ativitě a dalších specifických schopnostech jedinců s dyslexií. Na základě výsledků zahranič- ních výzkumů, které naznačují souvislost dyslexie se zvýšenou kreativitou, a současně výstupů předchozího výzkumného projektu na toto téma (Brancuská, 2012), byla realizována výzkumná studie zabývající se mapováním kreativního potenciálu dospělých (studentů vysokých škol, či již pracujících). Výzkumný soubor tvořilo tentokrát 40 jedinců s dyslexií a 40 jejich intakt- ních protějšků ve věkovém rozpětí 19 – 40 let (z toho 46 žen a 34 mužů). Data byla snímána pomocí Torranceho figurálního testu tvořivého myšlení. Srovnáním dosažených výsledků cí- lové a srovnávací skupiny ve třech stanovených oblastech – originalitě, elaboraci a poskytování nestandardních a neobvyklých odpovědí měla být potvrzena (respektive vyvrácena) domněnka, že jedinci s dyslexií vykazují signifikantně vyšší skór ve všech třech oblastech. Signifikantní rozdíl mezi skupinami v oblasti originality byl prokázán v části výzkumného souboru – u stu- dentů technických oborů, v oblasti poskytování nestandardních a neobvyklých odpovědí byla pak v rámci celého výzkumného souboru nalezena jasně patrná signifikantní diference, kdy je- dinci s dyslexií produkovali tyto kresby statisticky významně častěji než jejich intaktní pro- tějšky. Celkové výsledky výzkumné studie pak současně poukazují na jasně patrnou tendenci vyššího skórování jedinců s dyslexií ve stanovených oblastech – originalitě a elaboraci. Nale- zené výsledky naší výzkumné studie jsou v souladu s předchozími výzkumnými zjištěními (re- spektive jim neodporují), kdy signifikantně vyšší hladina kreativity byla prokázána ve skupině dospělých participantů (u respondentů s nižším věkovým průměrem – u dětí – signifikantní rozdíl nalezen nebyl). V rámci diskuse tedy zvažujeme možné příčiny výsledků, limity sou- časné výzkumné studie a zamýšlíme se také nad možnostmi navazujícího výzkumu v této ob- lasti. Klíčová slova: specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; „pozitiva“ dyslexie; kreativita myšlení, originalita myšlení; divergentní myšlení, Torranceho test tvoři- vého myšlení
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the so called “positive aspects” of dyslexia, specifically enhanced creativity among dyslexics. It has recently become common to associate dyslexia not only with its symptoms and deficits, but also to emphasize its possible gains. Anecdotal evidence refers to enhanced creativity and more specific abilities of individuals with dyslexia. Based on the results of foreign studies that suggest a connection between dyslexia and increased cre- ativity together with the results of a previous research study covering this topic (Brancuská, 2012), this research study was carried out to map the creative potential of adults (university students or already employed). The research group consisted of 40 adults with dyslexia and 40 intact counterparts aged between 19 to 40 years (thereof 46 women and 34 men). The data were obtained via Torrance Figural Test of Creative Thinking. We then compared the levels obtained within the experimental and the comparison groups in three specific areas - originality, elaboration and provision of non-standard and unusual responses. The procedure aimed to con- firm (or reject) the presumption that dyslexics show significantly higher scores in all three areas. A significant difference between the groups was proven in the area of originality amongst the students of technical subjects. In the area of provision of non-standard and unusual respon- ses a significant difference was clearly evident. The individuals with dyslexia produced such drawings statistically much more frequently then their intact counterparts. Overall results of the research study point to a clearly evident tendency of higher scores among the individuals with dyslexia in the specific areas of originality and elaboration. The results of our research study are consistent (or do not contradict) with the previous research findings, when a group of wide age range of adults with dyslexia presented consistent evidence of greater creativity. No significant difference was found in the group with lower average age – in children. In the fi- nal part we discuss possible causes of the results, limits of the current research study, and we also consider a possible follow-up research in this area. Key words: specific learning disabilities; dyslexia, dysgraphia; dysorthographia; “posi- tive aspects” of dyslexia; creativity of thinking; originality of thinking; divergent thinking, Torrance test of creative thinking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Brancuská 7.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Brancuská 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Brancuská 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 79 kB