velikost textu

Water formation in reactions of anions and/or cations with molecular hydrogen at low temperature

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Water formation in reactions of anions and/or cations with molecular hydrogen at low temperature
Název v češtině:
Formování vody reakcemi aniontů i kationtů s molekulárním vodíkem při nízkých teplotách
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Thuy Dung Tran
Školitel:
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D.
RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Id práce:
164098
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (P0533D110014)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (P4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
anionty, 22-pólové iontová past, astrochemie, iontovo-molekulární reakce, mezihvězdné prostředí
Klíčová slova v angličtině:
anions, 22-pole ion trap, astrochemistry, ion-molecule reactions, interstellar medium
Abstrakt:
Abstrakt V předložené práci jsou prezentovány výsledky experimentálního studia reakcí iontů s molekulárním vodíkem v teplotním rozsahu 15 – 300 K, které byly získány pomocí aparatury 22-pólové pasti. Reakce OD– s téměř čistým paravodíkem byla studována pomocí aparatury 22-pólové pasti spolu s generátorem paravodíku. Dále byly studovány reakce O– s H2, D2 a HD. Tyto reakce mají reakční kanál produkující vodu a reakční kanály, při kterých dochází k přenosu atomu vodíku či deuteria. Dalším okruhem studia byla sekvence reakcí iontových hydridů kyslíku s H2 a D2, která vede ke vzniku iontu H3O+ či jeho izotopologu. Přesněji řečeno jsme se zabývali reakcemi OH+ s H2, H2O+ s H2, D2O+ s H2 a D2O+ s D2. Tento řetězec reakcí může být následován rekombinací H3O+ či jeho izotopologu s elektronem, což vede ke vzniku molekuly vody.
Abstract v angličtině:
Abstract In the present work, the results of the experimental study of reactions of ions with molecular hydrogen in the temperature range 15 – 300 K using a 22-pole ion trap apparatus are presented. The reaction of OD– with para-enriched hydrogen was studied using a combination of the 22-pole ion trap apparatus with a para-hydrogen generator. Also reactions of O– with H2, D2, and HD were studied. These reactions have a channel of water production and a channel of hydrogen or deuterium transfer. Another field of study was a sequence of reactions of oxygen hydride cations with H2 and D2 which leads to the production of H3O+ or its isotopic variant, specifically reactions OH+ with H2, H2O+ with H2, D2O+ with H2, and D2O+ with D2. This reaction chain can be followed by the electron recombination of H3O+ or its isotopologue, which has a channel of water production.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Thuy Dung Tran 2.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Thuy Dung Tran 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Thuy Dung Tran 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Thuy Dung Tran 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Peter Rubovič, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. 158 kB