velikost textu

Ovlivnění pokročilých stadií demence s klinicky převažující vaskulární symptomatikou preparátem pentoxifyllinem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ovlivnění pokročilých stadií demence s klinicky převažující vaskulární symptomatikou preparátem pentoxifyllinem
Název v angličtině:
Effect of pentoxifyllin on advanced dementia with predominated cardiovascular symptoms
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jitka Mészárosová
Školitel:
Prof. RNDr. Stanislav Ďoubal, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
prof. MUDr. Boris Mrňa, DrSc.
Id práce:
16406
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Gerontofarmacie (DGF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
7. SOUHRN V zamyšlení se nad vysokou spotřebou pentoxifyllinu, především u demencí vaskulárního typu, bylo v průběhu let 2001 až 2004 v Léčebně dlouhodobě nemocných v České Kamenici provedeno dvanáctiměsíční retrospektivní sledování u souboru 176 nemocných. Při splňování současně platných kritérií vaskulární demence, klinický obraz u nich představoval její pokročilé známky. Při sledování nebyl shledán pozitivní vliv léčby na výskyt cerebrovaskulárních příhod ani na mortalitu postižených. Výsledky neprokázaly statisticky významný vliv léku na projevy pokročilé demence uvedeného typu, i když podle jeho farmakologické charakteristiky by se dalo příznivé ovlivnění. Znalost problematiky vyššího věku se svými specifiky se jeví jako nezbytný předpoklad vzdělání lékaře. S tím nedílně souvisí i včasný záchyt demencí. Vysoká spotřeba pentoxifyllinu je důvodem více odborných prací, které mají za cíl prokázat jeho účinnost a oprávněnost preskripce. Rozsáhlá studie z roku 1996 dokládá jeho příznivý efekt. U lehčích typů postižení byly i u nás vysledovány náznaky zlepšení. Definitivní rozhodnutí o vhodnosti této léčby by měly doložit další a rozsáhlejší multicentrické studie. __ _
Abstract v angličtině:
SUMMARY The high consumption of Pentoxifyllin in patients suffering from vascular dementia led to a concern and a clinical trial conducted in the nursing home in Česká Kamenice from 2001 to 2004. The retrospective survey was carried out on 176 patients and lasted 12 months. If we consider the currently valid criteria for the diagnosis of vascular dementia, the patients showed an advanced form of the disease. The experiment did not demonstrate any positive influence of treatment on either cardiovascular diseases or the mortality of afflicted patients. Despite the fact that we could expect the medicament to have a favourable influence on the symptoms of the advanced form of vascular dementia it was not proven so. It is absolutely essential for doctors to have good background knowledge of diseases and all kinds of particularities accompanying old age, especially when it comes to the early detection of dementia. High consumption of Pentoxifyllin led to a number of experiments and studies trying to prove its efficiency and hence justify prescripcions for the drug. An extended study carried out in 1996 demonstrated the favourable effects of Pentoxifyllin. Our experiment has also showed signs of improvement in pateints with weaker forms of dementia. Final decision on the suitability of the treatment with Pentoxifyllin should be supported by further and more extensive multicentric studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jitka Mészárosová 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jitka Mészárosová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jitka Mészárosová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Stanislav Ďoubal, CSc. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. 935 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Boris Mrňa, DrSc. 828 kB