velikost textu

Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství
Název v angličtině:
Relations between parents and children after divorce
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Linhartová
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
164014
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvod manželství, péče o děti, výživné
Klíčová slova v angličtině:
divorce, custody of children, alimony
Abstrakt:
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství Abstrakt Cílem této práce je představit aktuální právní úpravu týkající se poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství, obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, poukázat na problematické aspekty při její aplikaci v praxi a navrhnout de lege ferenda u dílčích otázek jiná možná řešení. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se zabývá rozvodem manželství. Je pojednáno historickém vývoji jeho právní úpravy, platné právní úpravě, včetně řízení o rozvod manželství, a rovněž o některých právních dopadech rozvodu manželství. Část této kapitoly se týká návrhů na zjednodušení rozvodu manželství de lege ferenda. Druhá kapitola je věnována právní úpravě poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství v historickém kontextu, od obecného zákoníku občanského do současné doby. Ve třetí kapitole je provedena analýza jednotlivých aspektů právní úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství. Nejdříve je pojednáno o péči o nezletilé dítě po rozvodu manželství a o jejích jednotlivých formách, tj. péči výlučné, střídavé a společné. Další část této kapitoly se zabývá úpravou styku rodiče a nezletilého dítěte. Poté je pojednáno o vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti a následně o vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti. Poslední část této kapitoly je zaměřena na řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem a výkon rozhodnutí. Ve čtvrté kapitole je představena německá a rakouská právní úprava problematiky poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství. Pátá kapitola obsahuje návrhy týkající se úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství de lege ferenda. Závěr této práce je takový, že de lege ferenda by bylo vhodné zvážit zjednodušení procesu souvisejícího s rozvodem manželství a provedení dalších změn týkajících se úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství navrhnutých v této práci, a to za účelem zvýšení právní jistoty a vyšší ochrany nejlepšího zájmu dítěte. Rovněž lze doporučit řešení některých dílčích otázek po vzoru představených zahraničních právních úprav.
Abstract v angličtině:
Relations between parents and children after divorce Abstract The aim of this thesis is to present current legal regulation regarding relations between parents and children after divorce, which is included in the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, to point out problematic aspects during its practical application and to suggest other possible future solutions for particular issues. The thesis is composed of five chapters. Chapter one deals with divorce. It investigates historical development of its legal regulation, current legal regulation including divorce proceeding, and also some legal consequences of divorce. Part of this chapter concentrates on suggestions de lege ferenda regarding simplification of divorce. Chapter two is concerned with legal regulation of relations between parents and children after divorce in a historical context, from the General Civil Code till nowadays. Chapter three analyses individual aspects of legal regulation of relations between parents and children after divorce. At first it looks at custody of minor children after divorce and its particular forms, i.e. sole, alternating and shared custody. Another part of this chapter deals with regulation of contact of a parent and a minor child. After that the chapter concentrates on alimentary obligation regarding a minor child, and subsequently regarding a major child. Last part of this chapter focuses on proceedings regarding relations to minor children and on execution. Chapter four outlines German and Austrian legal regulation of relations between parents and children after divorce. Chapter five contains suggestions de lege ferenda regarding legal regulation of relations between parents and children after divorce. Conclusion of this thesis is that de lege ferenda it should be considered to simplify the process connected with divorce and to carry out some other changes regarding legal regulation of relations between parents and children after divorce, that has been suggested in this theses, in order to increase legal certainty and to provide higher protection of children’s best interest. Further, it is recommended to solve some particular issues in the manner of the introduced foreign legal regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Linhartová 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Linhartová 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Linhartová 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB