velikost textu

Změny tkání oka u pacientů s diabetem mellitem s důrazem na tkáně povrchu oka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny tkání oka u pacientů s diabetem mellitem s důrazem na tkáně povrchu oka
Název v angličtině:
Changes in eye tissues in patients with diabetes mellitus, with emphasis on the tissue surface of the eye
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Id práce:
163963
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (13-710)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konfokální mikroskopie rohovky, Diabetes mellitus 1.typu, Diabetická keratopatie, Nervová vlákna rohovky, Diabetická retinopatie, Diabetická neuropatie, Glykemická variabilita
Klíčová slova v angličtině:
Corneal confocal microscopy, Diabetes mellitus type 1, Diabetic keratopathy, Corneal nerve fiber, Diabetic retinopathy, Diabetic neuropathy, Glucose variability
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Vztah diabetes mellitus (DM) k diabetické keratopatii a změnám nervových vláken rohovky je již obecně akceptován. Diabetická neuropatie zároveň patří mezi nejčastější dlouhodobé komplikace DM. Pro prevenci této komplikace je nezbytná dobrá kontrola glykémie. Pacienti s DM s obdobnou průměrnou hladinou glukózy nebo glykovaného hemoglobinu (HbA1c) však často vykazují rozdíly v rozvoji diabetických komplikací. Jedním z důvodů těchto rozdílů může být rozdílná glykemická variabilita. Hypotéza: DM poškozuje nervová vlákna subbazálního nervového plexu rohovky a ovlivňuje denzitu epiteliálních, endoteliálních a stromálních buněk. Změny v rohovce u pacientů s DM jsou závislé na stupni diabetické retinopatie (DR), na věku v době diagnózy a na době trvání DM a parametrech celkové kompenzace. Cíl práce: Porovnat změny denzity buněk v jednotlivých vrstvách rohovky a stavu subbazálního nervového plexu rohovky u pacientů s DM 1. typu (DM 1) a u zdravých subjektů. Zhodnotit závislost změn rohovky diabetických pacientů na stupni DR, na době trvání DM 1, na věku v době diagnózy DM 1 a na parametrech kompenzace glykémie. Metody: Do studie bylo zařazeno 60 pacientů s DM 1 a 20 zdravých kontrolních subjektů. Účastníci studie byli vyšetření in vivo konfokální mikroskopií rohovky (IVCM). Pomocí IVCM jsme hodnotili změny denzity buněk bazálního epitelu, stromatu a endotelu a stav subbazálních nervových vláken rohovky [denzita nervových vláken (NFD), délka nervových vláken (NFL), denzita větvení nervových vláken (NBD) rohovky a tortuozita nervových vláken (NFT)]. Zhodnotili jsme závislost změn rohovky diabetických pacientů na stupni DR, na době trvání a na věku v době diagnózy DM 1 a na parametrech celkové kompenzace. U 20 pacientů s DM 1 v intenzifikovaném inzulínovém režimu byly hodnoceny možné souvislosti mezi parametry kompenzace glykémie (HbA1c, SD glykémie a dávky inzulínu) a dalšími klinickými faktory a stavem nervových vláken rohovky. Výsledky: Denzita bazálních epiteliálních buněk se zvyšovala s věkem (p = 0,026), zatímco denzita stromálních buněk a buněk endotelu s věkem klesala (p = 0,003, p = 0,0005, p <0,0001). Po stanovení diagnózy DM 1 se tato asociace s věkem oslabila. U pacientů s DM 1 jsme prokázali poškození nervových vláken (p <0,0001). Poškození korelovalo se stupněm DR. Čím vyšší byl věk pacientů s DM 1 v době stanovení diagnózy DM 1, tím byla hustota nervových vláken vyšší (p = 0,0021). Neprokázali jsme vliv HbA1c na parametry nervových vláken rohovky. NBD byla vyšší u pacientů s vyšší glykemickou variabilitou (p = 0,023). NFD, NFL a NBD byly statisticky významně vyšší u pacientů s vyšší celkovou dávku inzulínu na kilogram váhy (p = 0,02, p = 0,01, resp. p = 0,012). Závěr: Naše výsledky naznačují, že věk v době diagnózy DM 1 může mít významný vliv na stav nervových vláken a denzitu buněk rohovky. Důležitým faktorem ovlivňujícím stav nervových vláken rohovky je rovněž celková dávka inzulínu na kilogram a měla by se vzít v úvahu v budoucích studiích diabetické neuropatie a její progrese. Při objasňování vývoje diabetických komplikací musí být věnována větší pozornost i dalším možným celkovým faktorům. Klíčová slova: Konfokální mikroskopie rohovky, Diabetes mellitus 1.typu, Diabetická keratopatie, Nervová vlákna rohovky, Diabetická retinopatie, Diabetická neuropatie, Glykemická variabilita
Abstract v angličtině:
Summary Introduction: Relation of diabetes mellitus (DM) to the diabetic keratopathy and various stages of corneal nerve fiber damage has been well accepted. A possible association between changes in the cornea of diabetic patients and diabetic retinopathy (DR), DM duration, and age at the time of DM diagnosis were evaluated. Neuropathies are among the most common long-term complications of diabetes mellitus. Good glycemic control is essential in prevention of this complication. DM patients with similar mean glucose levels or glycated hemoglobin (HbA1c) levels often exhibit differences in evaluation of diabetic complications. One reason for these differences may be the differences in glucose variability. DM patients with similar mean glucose levels or HbA1c levels often exhibit differences in glucose variability Hypothesis: Diabetes mellitus damages the subbasal nerve fibers of the corneal and affects the density of epithelial, endothelial and stromal cells. Corneal changes in patients with DM are dependent on the degree of diabetic retinopathy (DR), age at diagnosis, duration of DM, and compensation parameters. Purpose: To compare changes in cell density in individual layers of cornea and status of subbasal nerve fibers in patients with type 1 DM (DM 1) and in healthy subjects. To evaluate the dependence of corneal changes in diabetic patients and the degree of DR, duration of DM 1, age at the time of diagnosis of DM 1 and parameters of glycemic compensation. Methods: The study included 60 patients with DM 1 and 20 healthy control subjects. The subjects were examined using in vivo corneal confocal microscopy (IVCM). The density of basal epithelial cells, keratocytes and endothelial cells, and the status of the subbasal nerve fibers [corneal nerve fiber density (NFD), nerve fiber length (NFL), and nerve branch density (NBD)] were evaluated using IVCM. We evaluated the dependence of corneal changes in diabetic patients and the degree of DR, duration of DM 1, age at the time of diagnosis of DM 1 and parameters of glycemic compensation. Among 20 patients with DM 1 treated with an intensified insulin regimen, possible associations between the status of the subbasal nerve fibers and parameters of glycemic compensation (HbA1c, glycemia SD, and insulin dose), and other clinical factors were evaluated. Results: Basal epithelial cell density increased with age (p=0.026), while stromal and endothelial cell density decreased with age (p=0.003, p=0.0005, p<0.0001). After the DM 1 diagnosis was established, this association with age weakens. We proved nerve fiber damage in DM 1 patients (p<0.0001). The damage correlated with the degree of DR. DM 1 patients with higher age at DM 1 diagnosis had a higher nerve fiber density (p=0.0021). HbA1c had a negligible effect on corneal nerve parameters. Also, NBD was the highest in those with higher glycemic variability (p = 0.023). NFD, NFL, and NBD were statistically significantly higher in those with higher total insulin per kilogram (p = 0.02, p = 0.01, and p = 0.012, respectively). Conclusion: These results indicate that age at DM 1 diagnosis has an important effect on final nerve fiber and corneal cell density. Total insulin dose per kilogram may be an important factor influencing nerve fiber status and needs to be considered in future studies of diabetic neuropathy and its progression. Also, more attention must be paid to other possible factors when elucidating the development of diabetic complications. Key words: Corneal confocal microscopy, Diabetes mellitus type 1, Diabetic keratopathy, Corneal nerve fiber, Diabetic retinopathy, Diabetic neuropathy, Glucose variability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D. 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 517 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.84 MB