velikost textu

Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka
Název v angličtině:
Natural communication with the horse and the possibility of interaction horses and humans
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Volfová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dagmar Říhová
Id práce:
163890
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezidruhová komunikace, práce s koněm ze země, přirozená komunikace, učitel, styly vedení, pedagogika, osobnostní rozvoj, kůň, osobnostní kompetence k vedení.
Klíčová slova v angličtině:
Interspecies communication, working with a horse from the ground, natural communication, teacher, styles of leadership, pedagogy, personal growth, horse, personal competence for leadership.
Abstrakt:
NÁZEV: Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka AUTOR: Bc. Lenka Volfová KATEDRA Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá mezidruhovou komunikací, konkrétně přirozenou komunikací člověka s koněm. Cílem práce je představit možnosti využití koní pro osobnostní rozvoj prostřednictvím komparativního výzkumu za pomoci programu Ing. Josefa Lišky (Liška Solutions), který využívá několik cviků práce s koněm ze země k hodnocení osobnosti. Pro potřeby této diplomové práce byli za pomoci této metody hodnoceni metodou přímého pozorování dobrovolníci ze tří skupin: učitelé, vedoucí pracovníci firem a lidé pracující se zvířaty. Hodnocení bylo zaznamenáváno pomocí bodů a komentářem. Na základě získaných výsledků byly porovnávány tři výše uvedené skupiny. Bylo zjištěno, že učitelé vynikali v šesti ze sedmi sledovaných osobnostních kompetencí. Rezervy mají oproti vedoucím pracovníkům firem v energičnosti. Sledovaná skupina vedoucích pracovníků firem dosahovala výsledků blízkých učitelům. Skupina lidí pracujících se zvířaty vykazovala jiný způsob práce a jejich vedení bylo nakloněno spíše k liberálnímu stylu. Přínosem práce je vyzkoušení originální, málo známé, metody hodnocení osobnosti. Bylo dokázáno, že osobnostní kompetence a styl vedení lze zrcadlit pomocí komunikace metodou práce s koněm ze země. Tato metoda má velký potenciál pro osobnostní rozvoj účastníků, protože na základě provedené typologie a vlastních zážitků z práce s koněm je možné doporučovat oblasti, na kterých mohou pracovat za účelem zlepšení kompetencí potřebných nejen v učitelské profesi. KLÍČOVÁ SLOVA: Mezidruhová komunikace, práce s koněm ze země, přirozená komunikace, učitel, styly vedení, pedagogika, osobnostní rozvoj, kůň, osobnostní kompetence k vedení.  
Abstract v angličtině:
TITLE: Natural communication with the horse and the possibilities of human – horse interaction AUTHOR: Bc. Lenka Volfová DEPARTMENT: Department of Biology and Enviromnental Studies (Katedra biologie a enviromnentálních studií) SUPERVISOR: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. ABSTRACT: This thesis explores interspecies communication and, specifically, natural communication between the man and the horse. Through comparative research based on a programme developed by Ing. Josef Liška (Liška Solutions) for the assessment of the participant’s personality, employing several exercises with a horse from the ground, the thesis aims at introducing ways in which horses can be used for the purposes of personal growth. For the purposes of this thesis, volunteers from three groups were assessed under this programme using the method of direct observation: teachers, business executives and people who work with animals. The assessment was carried out by marking down points and comments. On the basis of the results obtained, the above three groups were subsequently compared among one another. The research shows that teachers excelled in six out of seven observed personal competencies while, compared to business executives, there is still space for improvement in terms of their energy. The results shown in relation to the observed group of business executives were very close to those of the teachers. The group of people working with animals displayed a different work style; their leadership approach leaned towards a liberal style of leadership. The merit of this thesis lies in the application of an original, little known personality assessment method. It demonstrates that one’s personal competencies and style of leadership can be reflected through his communication with a horse, using the method of working with the horse from the ground. This method has great potential for the participants’ personal development as they can receive, on the basis of the typology performed and their own experience, recommendations on what areas they can focus on to improve, among others, their competencies needed in the teaching profession. KEYWORDS: Interspecies communication, working with a horse from the ground, natural communication, teacher, styles of leadership, pedagogy, personal growth, horse, personal competence for leadership. 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Volfová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Volfová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Volfová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Říhová 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 153 kB