velikost textu

Potravinové právo v České republice a v zahraničí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potravinové právo v České republice a v zahraničí
Název v angličtině:
The Food Law in the Czech Republic and in Foreign Countries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivona Spitzenbergerová
Oponenti:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
Id práce:
163780
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Potravinové právo, bezpečnost potravin
Klíčová slova v angličtině:
Food law, food safety
Abstrakt:
Český abstrakt Cílem mé diplomové práce je analyzovat a charakterizovat potravinové právo v ČR a ve vybraných zemích. Práce se zaměřuje na poskytnutí uceleného pohledu na obecnou část potravinového práva, ale pojednává také o některých vybraných aspektech potravinového práva a o problematice související. Téma „Potravinové právo v ČR a zahraničí“ jsem si zvolila proto, že se dlouhodobě zajímám o oblast výživy člověka a chtěla jsem proniknout do právní úpravy této problematiky. Ve své práci vycházím z analytické a syntetické metody a používám také metodu jazykovou, logickou a historickou. Metoda komparativní pak své uplatnění nalézá v posledních dvou částech (část dvanáctá a třináctá), které srovnávají potravinové právo v ČR a ve vybraných zemích. Z hlediska struktury je práce členěna do částí, kapitol a podkapitol. Včetně předmluvy (část první), úvodu (část druhá) a závěrů (část čtrnáctá) je práce rozdělena do čtrnácti částí. Třetí a čtvrtá část vymezují postavení potravinového práva v právním řádu ČR, definují základní pojmy (potraviny, potravinové právo) a poskytují přehled pramenů práva na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Pátá část se věnuje vývoji potravinového práva v ČR a EU. Zmínku o historii jsem do práce zařadila pro doplnění souvislostí, které umožní lepší porozumění současné podobě potravinového práva. Šestá a sedmá část jsou těžištěm práce, neboť obsahují právní základ úpravy potravin a poskytují ucelený pohled na obecnou část potravinového práva EU a ČR. Část osmá je věnována související problematice. Jedná se o problematiku právní úpravy krmiv a hnojiv, neboť ta jsou také součástí potravinového řetězce a mohou ovlivnit bezpečnost potraviny. Část devátá se zabývá ekologickou produkcí, která umožňuje produkovat potraviny vysoké kvality, aniž by docházelo k nepříznivému ovlivňování životního prostředí, zvířat nebo rostlin. Část desátá a jedenáctá se zaměřují na vybrané aspekty potravinového práva. Konkrétně jde o úpravu přídatných látek a doplňků stravy. Tato témata jsem do své práce zařadila, neboť je považuji za velmi zajímavá. A konečně část dvanáctá a třináctá srovnává potravinové právo v ČR, Polsku a Francii. Závěry shrnuje část poslední - čtrnáctá. ČR má velmi kvalitní potravinové právo, které zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti potravin. Proto by se mělo podle mého názoru potravinové právo v budoucnu zaměřit jen na to, aby stále reagovalo na nové technologické poznatky a výsledky výzkumů a rovněž i na prohloubení kvality potravin.
Abstract v angličtině:
Anglický abstrakt The Food Law in the Czech Republic and in Foreign Countries The purpose of my thesis is to analyse and characterise the food law in the Czech Republic and in selected foreign countries. The thesis focuses on providing comprehensive view of the general part of food law but also discusses selected aspects of food law and related issues. The reason for my thesis is my long-term interest in the field of human nutrition. Therefore I intended to gain some knowledge of the legal framework of food. My thesis is based on the aproach of analysis and synthesis. I also use the linguistic, logical and historical method in my thesis. The comparative method is used in the two last chapters (Chapter Twelve and Thirteen) which deal with the comparison of food law in the Czech Republic and selected countries. The text of my thesis is divided into chapters, subchapters and parts. The thesis is composed of fourteen chapters (including Preface - Chapter One, Introduction - Chapter Two and Conclusions - Chapter Fourteen). Chapter Three and Four are introductory and define the position of food law in the system of Czech law and also define basic terminology (food, food law) and outline relevant Czech, European and International sources of law. Chapter Five explores the evolution of food legislation in the Czech Republic and in the European Union. The history of food law is mentioned to provide context and basis for better understanding of present food law. Chapter Six and Seven are of great importance because they explicate legal basis of food legislation in the Czech Republic and in the European Union and provide comprehensive view of its general part. Chapter Eight is dedicated to related issues. It concentrates on issues dealing with the legislation of the feed and manure because they also take part in the food chain and are able to endanger food safety. Chapter Nine examines the ecological production which enables to produce the food of high quality without unfavorable influence on the environment, animals and plants. Chapters Ten and Eleven focus on selected aspects of food law. It is the legislation of additives and (dietary) supplements. This topic was included in my thesis because I find it very interesting. Finally Chapters Twelve and Thirteen compare food law in the Czech Republic, the French Republic and the Polish Republic. Conclusions are drawn in the last chapter - Chapter Fourteen. Czech food law is of high quality and it ensures food safety at a very good level. For the future, as I see it, food law should focus on responding to the technological and research progress and also on regulation of food quality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivona Spitzenbergerová 1.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivona Spitzenbergerová 308 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivona Spitzenbergerová 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivona Spitzenbergerová 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB