velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Název v angličtině:
Criminal and criminological aspects of the crime - murder
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Nikola Čermáková
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
163767
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vražda, trestní právo, kriminologie
Klíčová slova v angličtině:
Murder, criminal law, criminology
Abstrakt:
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá trestným činem vraždy z hlediska trestněprávních a kriminologických aspektů. První část práce věnovaná trestněprávním aspektům přibližuje minulou právní úpravu, avšak důraz je kladen na úpravu současnou, její rozčlenění skutkových podstat v závislosti na okolnostech jednání pachatele na vraždu prostou a kvalifikované a privilegované skutkové podstaty. Pro úplnost výkladu o trestných činech proti životu jsou stručně přiblíženy i další trestné činy směřující proti životu člověka. V návaznosti na tuto komparaci jsem v práci věnovala větší prostor problematice euthanasie, jež se s trestným činem vraždy z pohledu současné legislativy v mnohém pojí a vývoj vzhledem k neustálé aktuálnosti této problematiky nejen v České republice, ale i dalších zemích EU, může být komparace s dalšími právními řády, jež euthanasii explicitně kriminalizují či legalizují, inspirací. Tématem práce jsou trestněprávní a kriminologické aspekty, proto jsem se v prvé části práce zaměřila na jednotlivé aspekty trestného činu vraždy z hlediska jeho pojmových znaků, forem trestného činu z hlediska vývojových stadií a trestné součinnosti a dalších okolností, jež mají zásadní vliv na trestnost jednání a odvíjí se od nich právní kvalifikace jednání pachatele. Jsou jimi zejména omyly, a okolnosti vylučující protiprávnost. Závěrem prvé části práce je zhodnocení současného stavu legislativy v oblasti úmyslného usmrcení, k čemuž byla využita komparace s jiným evropskými právními řády, konkrétně zeměmi s Českou republikou sousedícími. Druhá část zabývající se kriminologickými aspekty trestného činu vraždy je zaměřena na pachatele trestného činu vraždy, příčiny jeho jednání, projevy kriminality a oběti trestných činů. Kriminologie je věda zabývající se rovněž sociální kontrolou, tj. prevencí kriminality a represivními opatřeními v podobě trestu za škodlivé jednání. V případě preventivních opatření jsou k teoretickému výkladu využity příklady z praxe, v pojednání o represivních opatření byl prostor věnován zejména funkcím jednotlivých trestů a zhodnocení jejich účinnosti. Pro účely této části práce posloužily jako zdroje především četné kriminologické výzkumy, případy z praxe a v neposlední řadě statistické údaje zveřejňované Policií ČR.
Abstract v angličtině:
Criminal a criminological aspects of the crime – murder Abstract This thesis deals with the crime of murder from the legal and criminological point of view, which implies a systematic work. The first part of the thesis, dealing with criminal law aspects, describes the previous legislation, but the emphasis is put on the current regulation, its division of the facts according to the circumstances of the offender's conduct. Other crimes directed against human life are briefly presented for completeness of the interpretation of crimes against life. In connection with this comparison, I have given more attention to the issue of euthanasia in the thesis, which is in many ways connected with the crime of murder in terms of current legislation and the development of insight into this issue is very interesting in the Czech Republic and other EU countries. The topic of the thesis is criminal and criminological aspects, so in the first part of the thesis I focused on individual aspects of the crime of murder in terms of its conceptual features, ie object, subject, objective side and subjective side and forms of crime in terms of developmental stages and criminal cooperation. Other circumstances that affect the assessment of the offender's conduct are related to the crime of murder, and the legal classification of the offender's conduct derives from them. In particular, they are errors and circumstances excluding illegality. The conclusion of the first part is to evaluate the current state of legislation in the area of deliberate killing, which was used by comparison with other European legal systems, namely countries with the Czech Republic neighboring. The second part, dealing with the criminological aspects of the murder crime, focuses on the perpetrators of the crime of murder, the causes of his actions, the manifestations of crime and the victims of crime. Criminology also deals with social control, ie crime prevention and repressive measures in the form of punishment for harmful conduct. In the case of preventive measures, practical examples are used for the theoretical explanation; in the treatise on repressive measures, the space was devoted mainly to the functions of individual punishments and to the evaluation of their effectiveness. For the purposes of this part of the thesis, the sources were mainly criminological researches, practical cases and statistical data published by the Czech Police.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Čermáková 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Čermáková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Čermáková 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 288 kB