velikost textu

Euthanasie a trestní právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Euthanasie a trestní právo
Název v angličtině:
Euthanasia and the Criminal Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Křečková
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
163763
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
euthanasie, asistovaná sebevražda, trestní právo
Klíčová slova v angličtině:
euthanasia, assisted-suicide, the criminal law
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této rigorózní práce je poukázat na slabiny současné terminologie euthanasie, blíže rozebrat postavení euthanasie v rámci právního řádu České republiky s důrazem na trestní právo, a rovněž se zamyslet nad její přijatelnou právní úpravou, k čemuž je nezbytné nahlédnout do zahraničních právních úprav, včetně různých studií, ve vybraných evropských zemích. Po rozboru daného tématu v rámci pěti kapitol lze dospět k závěru, že pokud se má pojem euthanasie vůbec používat, je vždy třeba zároveň vysvětlit, co se pod ním přesně rozumí, a odlišit tak od euthanasie jednání, které pod tento pojem nespadají, přestože jsou takto nesprávně označovány, a v souvislosti s tím tato jednání právně kvalifikovat. Legalizace euthanasie nepředstavuje správný směr, jímž by se měla právní úprava v České republice ubírat, přijatelným řešením je však uzákonění privilegované skutkové podstaty „usmrcení na žádost“ v rámci trestního zákoníku. Alternativou euthanasie by mělo být zkvalitnění paliativní péče a umožnění aplikovatelnosti institutu dříve vysloveného přání v praxi. Pro jakékoli budoucí řešení tohoto kontroverzního tématu je potřeba obsáhlá variabilní diskuse, která je nezbytným předpokladem celospolečenské prezentace tohoto problému, a to nejen v odborné, ale i laické veřejnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis is to point out the weaknesses of the current terminology of euthanasia and get a closer look on the role of the euthanasia in the Czech legal system with the main focus on criminal law. The secondary goal is to evaluate de lege ferenda legislation. To address this issue comparison of Czech and foreign legislation was included. The analysis leads to conclusion that the term euthanasia needs to be correctly defined to be usable in academic discussion. The definition needs to include differentiation from other conducts that are called euthanasia by the general public even though they cannot be classified as euthanasia by law. The main conclusion of the thesis is that legislation of euthanasia is not a right way forward in the Czech Republic. Nevertheless the Czech legislation should include criminal act of “killing upon request”. Alternative to euthanasia should be improvement of palliative care and application of the institute of living will in practice. All future solutions of this controversial issue have to be based on comprehensive and diverse discussion amongst both the public and the legal experts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Křečková 670 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Křečková 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Křečková 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB