velikost textu

Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav
Název v angličtině:
Use of sports massages in the sports clubs in the region of Mladá Boleslav
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kristýna Sobotková
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
Mgr. Hana Rotková
Id práce:
163757
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, sportovní klub, sportovní masáž
Klíčová slova v angličtině:
sport, sports club, sports massages
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav. Zpracovala: Kristýna Sobotková Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Ladislav Pokorný Katedra: Katedra tělesné výchovy Cíl práce: Cílem práce je zmapovat a porovnat využívání regeneračních prostředků se zaměřením na sportovní masáže ve sportovních klubech různých sportovních odvětví, která se věnují nejvyšší soutěži v regionu Mladá Boleslav. Metoda práce: K tvorbě diplomové práce byla použita metoda dotazníku, rozhovoru analýzy a porovnání. Výsledky práce: Výsledkem je detailní prozkoumání vrcholových sportovních klubů v Mladé Boleslavi se zaměřením na regeneraci a využívání sportovních masáží. Nejlepší možnosti regenerace mají z testovaných klubů v Mladé Boleslavi fotbalisté a hokejisté. Tyto kluby mají podobné zázemí pro regeneraci, mají na výběr z celé řady regeneračních technik a maséři jim jsou dispozici každý den. Florbalisté mají svou masérku, ale nemají dostatečné zázemí pro regeneraci. Improvizovanou masérnu mají v posilovně a káď s ledovou vodou v šatně. Navíc dostávají příspěvky na návštěvy veřejných wellness zón v Mladé Boleslavi. Nejhorší podmínky mají závodnice aerobiku, které, i při svém zatížení, nemají ani své zázemí ani maséra. Regeneraci však nezanedbávají a navštěvují veřejné wellness zóny a sportovní masáže individuálně. Klíčová slova: sport, sportovní trénink, zatížení, únava, zotavení, regenerace, sportovní masáž
Abstract v angličtině:
Abstract Name of thesis: Use of sports massages in the sports clubs in the region of Mladá Boleslav. Author: Kristýna Sobotková Tutor: PaedDr. Ladislav Pokorný Department: Department of physical education Aims of the thesis: The main aim of the thesis is to map and compare the usage of regenerative procedures. with a main focus on sports massages in sport teams in different kind of sports which are taking part in the highest level of competitions in the region of Mladá Boleslav. Methodology: Methods used in the thesis are analysis and comparison. The results of the thesis: The result is a detail exploration of professional sports clubs in Mladá Boleslav with an emphasis on regeneration and usage of sports massages. Among these sports clubs the football players and the hockey players have the widest possibilities for regeneration. These two clubs have similar facilities for regeneration. They can choose from a vast variety of regeneration's techniques and the masseurs are there every day for them. The floorball players have their own masseur, but they don't have sufficient facilities. They have an improvised massage room in a fitness and a vat with icy water in a changing room. They also receive benefits for attending public wellness in Mladá Boleslav. The minimal opportunity for regeneration have the girls from the aerobics team. In spite of the fact how hard they train they don't have their own facilities nor masseur. But thay don't neglect their regeneration. They use public wellness and massages individually. Key words: sport, sports training, weight, tiredness, recovery, regeneration, sport massage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Sobotková 994 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Sobotková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Sobotková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Rotková 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB