text size

Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni.
Titile (in english):
The interpreter's neutrality during interpreting for high-level officials.
Type:
Diploma thesis
Author:
Krystsina Shyianok
Supervisor:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Opponent:
Mgr. Ing. Maria Molchan
Thesis Id:
163751
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Study programm:
Translation and Interpreting (N7313)
Study branch:
Translation Studies: Czech - Russian — Interpreting Studies: Czech - Russian (PCR TCR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
07/09/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
tlumočnická neutralita|tlumočnická nestrannost|tlumočnická podjatost|etický kodex|konferenční tlumočník|konsekutivní tlumočení|simultánní tlumočení|šušotáž|tlumočení na vysoké úrovni|Česká republika|Ruská federace
Keywords:
interpreter's neutrality|interpreter’s impartiality|interpreter’s bias|code of ethics|conference interpreter|concecutive interpreting|simultaneous interpreting|chuchotage/whispering|interpreting for high-level officials|Czech Republic|Russian Federation
Abstract (in czech):
Abstrakt (česky) Diplomová práce „Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni“ je teoreticko-empirickou prací a skládá se ze dvou částí. Teoretická část se snaží přiblížit pojmy neutralita, nestrannost a nepodjatost a poukázat na multidimenzionální povahu tlumočnické neutrality. Dále podává přehled o existujících přístupech k problematice tlumočnické neutrality a nastiňuje podstatu tlumočení na vysoké úrovni. Empirická část má povahu výzkumné sondy a mapuje, jak koncept absolutní tlumočnické neutrality vnímají profesionální konferenční tlumočníci v České republice a Ruské federaci, kteří tlumočí na vysoké úrovni, a zároveň zjišťuje, zda se někdy s absencí tlumočnické neutrality sami potýkají. V neposlední řadě vymezuje reálné faktory, jež mohou tlumočnickou neutralitu ovlivňovat, a zkoumá možné dopady absence tlumočnické neutrality na tlumočnický výkon. Výsledky empirické části práce mohou být v budoucnu odrazovým můstkem pro další výzkumy zaměřené na tlumočnickou neutralitu.
Abstract:
Abstract (in English): The diploma thesis “The interpreter's neutrality when interpreting for high-level officials” is a theoretical and empirical work and consists of two parts. The theoretical part tries to look into the concepts of neutrality, impartiality and bias and to point out the multidimensional nature of interpreter’s neutrality. It also provides an overview of existing approaches to interpreter’s neutrality and highlights the essence of high-level interpreting. The empirical part is a research probe that maps how professional conference interpreters who interpret for high-level officials in the Czech Republic and the Russian Federation view the concept of absolute interpreter’s neutrality. At the same time it inquires whether they sometimes face the absence of interpreter’s neutrality. Lastly, it outlines factors that can influence interpreter’s neutrality and examines possible impacts of neutrality absence on interpreting performance. The results of empirical part may become a springboard for further research in interpreter’s neutrality.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Krystsina Shyianok 2.03 MB
Download Attachment to the thesis Krystsina Shyianok 307 kB
Download Abstract in czech Krystsina Shyianok 54 kB
Download Abstract in english Krystsina Shyianok 35 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 365 kB
Download Opponent's review Mgr. Ing. Maria Molchan 142 kB
Download Defence's report 152 kB
Download Errata Krystsina Shyianok 2.1 MB