velikost textu

Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni.
Název v angličtině:
The interpreter's neutrality during interpreting for high-level officials.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Krystsina Shyianok
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Oponent:
Mgr. Ing. Maria Molchan
Id práce:
163751
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - ruština — Tlumočnictví: čeština - ruština (PCR TCR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočnická neutralita|tlumočnická nestrannost|tlumočnická podjatost|etický kodex|konferenční tlumočník|konsekutivní tlumočení|simultánní tlumočení|šušotáž|tlumočení na vysoké úrovni|Česká republika|Ruská federace
Klíčová slova v angličtině:
interpreter's neutrality|interpreter’s impartiality|interpreter’s bias|code of ethics|conference interpreter|concecutive interpreting|simultaneous interpreting|chuchotage/whispering|interpreting for high-level officials|Czech Republic|Russian Federation
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce „Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni“ je teoreticko-empirickou prací a skládá se ze dvou částí. Teoretická část se snaží přiblížit pojmy neutralita, nestrannost a nepodjatost a poukázat na multidimenzionální povahu tlumočnické neutrality. Dále podává přehled o existujících přístupech k problematice tlumočnické neutrality a nastiňuje podstatu tlumočení na vysoké úrovni. Empirická část má povahu výzkumné sondy a mapuje, jak koncept absolutní tlumočnické neutrality vnímají profesionální konferenční tlumočníci v České republice a Ruské federaci, kteří tlumočí na vysoké úrovni, a zároveň zjišťuje, zda se někdy s absencí tlumočnické neutrality sami potýkají. V neposlední řadě vymezuje reálné faktory, jež mohou tlumočnickou neutralitu ovlivňovat, a zkoumá možné dopady absence tlumočnické neutrality na tlumočnický výkon. Výsledky empirické části práce mohou být v budoucnu odrazovým můstkem pro další výzkumy zaměřené na tlumočnickou neutralitu.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The diploma thesis “The interpreter's neutrality when interpreting for high-level officials” is a theoretical and empirical work and consists of two parts. The theoretical part tries to look into the concepts of neutrality, impartiality and bias and to point out the multidimensional nature of interpreter’s neutrality. It also provides an overview of existing approaches to interpreter’s neutrality and highlights the essence of high-level interpreting. The empirical part is a research probe that maps how professional conference interpreters who interpret for high-level officials in the Czech Republic and the Russian Federation view the concept of absolute interpreter’s neutrality. At the same time it inquires whether they sometimes face the absence of interpreter’s neutrality. Lastly, it outlines factors that can influence interpreter’s neutrality and examines possible impacts of neutrality absence on interpreting performance. The results of empirical part may become a springboard for further research in interpreter’s neutrality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Krystsina Shyianok 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Krystsina Shyianok 307 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Krystsina Shyianok 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Krystsina Shyianok 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Maria Molchan 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB
Stáhnout Errata Krystsina Shyianok 2.1 MB