velikost textu

Poškozený v trestním řízení a jeho procesní práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poškozený v trestním řízení a jeho procesní práva
Název v angličtině:
The injured party and his procedural rights in Czech criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Zuzana Petrů
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
163724
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poškozený, oběť, procesní práva
Klíčová slova v angličtině:
the injured party, victim, procedural rights
Abstrakt:
Poškozený v trestním řízení a jeho procesní práva Abstrakt: Práce se zabývá postavením poškozeného v současném trestním řízení. Účelem práce je učinit ucelené pojednání o postavení obětí trestných činů v České republice, s důrazem na jejich procesní práva v trestním řízení. Systematika textu je zvolena tak, aby na sebe jednotlivá práva, resp. jednotlivé situace, v nichž se dotčené osoby ocitají, navazovaly pokud možno chronologicky. Úvodní kapitola pojednává o vymezení základních pojmů a pramenech relevantní právní úpravy. Následuje kapitola popisující (z pohledu poškozeného) období od trestného činu k trestnímu řízení. Nejprve je zde nastíněna pravděpodobnost viktimizace v České republice a popsány možné svépomocné reakce poškozeného; zmíněna jsou tu rovněž místa, kam se poškozený může obrátit s žádostí o pomoc, a konečně i to, jak vstupuje do trestního řízení. Poté je uvedeno pojednání o tom, jakým způsobem poškozený v trestním řízení vystupuje, tedy o jeho procesní subjektivitě a otázce zastoupení, vč. nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí na řízení. Další část práce obsahuje pasáž týkající se trestního oznámení, souhlasu poškozeného s trestním stíháním a na ně navazujících kroků. Závěr druhé kapitoly je věnován obavám obětí trestných činů a jim poskytované ochraně a péči. Třetí kapitola se následně věnuje jednotlivým procesním právům poškozeného, a to nejprve právu na informace, neboť to je podstatné i pro uplatňování všech dalších práv. V samostatné kapitole jsou pak vyjmenována práva umožňující poškozenému jednak jeho účast u jednotlivých úkonů, resp. jednání (tato jsou shrnuta pod bodem nazvaným „právo být přítomen“), tak jeho práva umožňující mu vyjádřit se k projednávané věci („právo být slyšen“). Další podkapitola se pak věnuje možnostem poškozeného, kterými se může bránit proti postupu orgánů činných v trestním řízení. Do samostatné kapitoly jsou následně vyčleněny odklony od standardního průběhu řízení a uplatňování nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení v tzv. adhezním řízení. Závěr poslední kapitoly je věnován náhradě nákladů poškozeného, které sice stricto senzu nejsou předmětem adhezního řízení, ovšem poškozený je logicky vnímá jako škodu vzniklou v souvislosti se stíhaným trestným činem. Jelikož nezřídka dojde k postoupení věci k projednání jako přestupku, je na několika místech práce pro srovnání uvedeno i pár slov k řízení přestupkovému. Platná právní úprava (trestněprávní i přestupková) je současně nejednou podrobena kritice, uváděny jsou i náměty de lege ferenda. Klíčová slova: poškozený, oběť, procesní práva
Abstract v angličtině:
The injured party and his procedural rights in Czech criminal proceedings Abstract: The subject of this paper is the injured party and his procedural rights in current Czech criminal proceedings. The aim of this paper is to depict the victims’ position comprehensively, with an emphasis on their procedural rights in criminal proceedings. The systematics of the text is chosen in such a way, so that individual situations in which the concerned persons end up and their related rights follow as far as possible chronologically. The first chapter is concerned with defining the basic concepts and also with sources of the relevant legal regulation. Afterwards, the paper contains the description of the period from committing the crime to the criminal proceedings, mainly from the victims’ point of view. Firstly, some statistic data is given to illustrate the likelihood of victimization in the Czech Republic, followed by an enumeration of lawful reaction to it. The list of places, where the victim can find help and support, is mentioned as well as the description of the possible entrances to the criminal proceedings. The following part deals with the way in which the injured party acts in the proceedings – his procedural subjectivity and potential representation, including the related costs. Then, a section concerned with the criminal complaint (report), the required consent with the criminal prosecution, and the ensuing measures follows. The conclusion of the second chapter is devoted to worries of the victims and the protection and care provided to them. The third chapter then deals with the individual procedural rights of the injured party. Firstly the right to information is analysed, because it is essential for the exercise of all the other rights. Afterwards, there are presented the rights that enable the injured party to participate in the proceedings (grouped in a section titled as "the right to be present") as well as his rights to declare his opinion in the case ("the right to be heard"). The third chapter is closed up by a part concerned with the possibilities of the appeal against the specified procedural steps and the made decisions. The fourths chapter is given to rights of an injured party within non-standard, diversion type of proceedings. The last chapter is finally concerned with the compensation for damages, non-material damages and unjust enrichment in so called adhesion proceedings. Although, it is not subject of the adhesion proceedings, the end of the last chapter is devoted to compensation for the costs of the injured party, because the victim is logically feels these as a damage related directly to the prosecuted offense. Since the case is often referred as a misdemeanour to non-criminal authorities, several words are given to a comparison between criminal proceedings and the offense proceedings. The current legislation (both criminal and offense) is subject to criticism at time, while some suggestions de lege ferenda are mentioned as well. Key words: the injured party, victim, procedural rights
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Petrů 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Petrů 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Petrů 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB