velikost textu

Situace v Praze během táborů lidu 1868-72

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Situace v Praze během táborů lidu 1868-72
Název v angličtině:
Situation in Prague during organizing of political mass public meetings 1868-72
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lubomír Kubíček
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Šindelář
Id práce:
163708
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
19. století, tábory lidu, Praha, dělnická otázka
Klíčová slova v angličtině:
19th century, mass public meetings, Prague, labor question
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá událostmi v Praze v období 1868–1872 s bližším zaměřením na rok 1868 v průběhu táborového hnutí. Seznamuje s nejdůležitějšími událostmi, které hýbaly veřejným děním ve sledovaném období. Práce řeší především protesty proti rakousko- uherskému vyrovnání, slavnost kladení základních kamenů k Národnímu divadlu, císařskou návštěvu roku 1868, vyhlášení výjimečného stavu v Praze, dělnickou otázku, soudy s redaktory novin, politické vyjednávání o česko-rakouském vyrovnání a chabrusové volby. Práce se zabývá i předcházejícími událostmi, které měly vliv na námi sledované období. Klíčová slova Kladení základních kamenů k Národnímu divadlu Rakousko-uherské vyrovnání Tábory lidu Praha Fundamentální články Dělnická otázka 19. století Chabrusové volby
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the events that occurred in Prague in the years 1868-1872 with closer focus on the year 1868 during the Camp Movement. It introduces the most important events which affected public affairs in the observed period. The thesis deals mostly with protests against Austro-Hungarian Compromise, the celebration of the laying of the foundation stone of the National Theatre, visit of the emperor in the year 1868, announcement of a state of emergency in Prague, Labor Question, legal cases for newspaper editors, political negotiations about Austro-Hungarian Compromise and Fiddle elections. The thesis also deals with previous events which had influence on the observed period. Key words The laying of the foundation stones of the National Theatre Austro-Hungarian Compromise People’s Camps Prague Fundamental Articles Labor Question 19. century Fiddle elections
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lubomír Kubíček 898 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lubomír Kubíček 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lubomír Kubíček 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 396 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šindelář 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 152 kB