velikost textu

Non lege artis postup jako primární předpoklad odpovědnosti za újmu na zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Non lege artis postup jako primární předpoklad odpovědnosti za újmu na zdraví
Název v angličtině:
A Non Lege Artis Procedure as a Primary Precondition of Liability for Personal Injury
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Linda Šrobová
Oponenti:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
163701
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lege artis/non lege artis, náležitá odborná úroveň, lékařské pochybení
Klíčová slova v angličtině:
lege artis/non lege artis, appropriate level of expertise, medical malpractice
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřena na protiprávní jednání poskytovatele zdravotních služeb, kterého se může dopustit v případě, že poruší povinnost stanovenou mu smlouvou. Takový postup je označován jako postup non lege artis a v případě uplatnění nároku na náhradu újmy na zdraví pacienta, je právě tento postup primárním předpokladem občanskoprávní odpovědnosti poskytovatele za vznik újmy na zdraví pacienta. Tato práce řeší v úvodu právní úpravu této problematiky, a to jak právní úpravu oblasti péče o zdraví zakotvené v OZ, tak se rovněž v některých částech vrací i ke staré právní úpravě obsažené v ObčZ, neboť většina soudních rozhodnutích z této oblasti se vztahuje právě k ustanovením ObčZ. Cílem práce je pomocí analýzy právní a mimoprávní, soudních rozhodnutí, zahraniční literatury a případů z praxe, podat výklad pojmu lege artis/non lege artis, a zaměřit se tak zejména na situace, kdy poskytovatel zdravotních služeb postupuje postupem non lege artis. Pomocí specifikace dílčích povinností poskytovatele zdravotních služeb, byly zhodnoceny jednotlivé případy, kdy lze označit postup poskytovatele zdravotních služeb jako postup non lege artis. Vzhledem ke skutečnosti, že na postup lege artis/non lege artis můžeme nahlížet v dvojím pojetí, a to jako na lege artis stricto sensu/lege artis largo sensu, práce se věnovala rovněž výkladu tohoto dvojího pojetí. V práci nebyla opomenuta ani procesní stránka této problematiky, kdy část práce, která se věnovala již samotnému soudnímu sporu, který může nastat v případě, že poskytovatel postupuje non lege artis, byla zaměřena, vyjma obecných náležitostí žaloby a věcné a místní příslušnosti soudů, zejména na dokazování tohoto primárního předpokladu občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví. Vzhledem k tomu, že pojem lege artis není upraven žádným právním předpisem, přínosem práce je, že podává pomocí příslušných ustanovení ZoZS a odborné literatury z oblasti medicíny, kompletní výklad tohoto pojmu, který je pro řadu z nás pojmem velmi odborným a cizím.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on infringement of healthcare providers, which might be committed in case of violation of contract appointed duty. Such method is referred to as non lege artis. Shall patient enforce his title to compensate bodily harm, non lege artis is the primary assumption of provider´s civil liability for health damage origin of the patient. This work addresses the introduction of legislation in this matter; in fact both legislation on health care incorporated in the Commercial Code, and also it is in some parts returning to the old legislation contained in the Civil Code, because most of court ruling from this area relate to the provisions of the Civil Code. The goal of my thesis is to use legal and extralegal analysis, court ruling, foreign literature and practical cases to interprete the concept lege artis/non lege artis and concentrate on particular situations, where the healthcare provider uses non lege artis method. Individual non lege artis cases were evaluated thank to specification of particular duties of healthcare providers. Regarding the fact that we can view lege artis/non lege artis method in dual approach, concretely lege artis stricto sensu/lege artis largo sensu, my thesis also dealt with the interpretation of this dual approach. Procedural aspect of this issue was not omitted from the work, where the part of the thesis, that was dedicated to litigation itself and which can arise in case of use of non lege artis method of the provider, was especially focused on evidence of such primary assumption of civil liability for bodily harm except for general provision of the action and for material and territorial jurisdiction. Considering the fact that the concept lege artis is not processed by any law, this work gives the benefit of providing complete interpretation of such, for many of us technical and unfamiliar, concept with the help of relevant provisions of Health Service Act and Terms and medical literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Linda Šrobová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Linda Šrobová 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Linda Šrobová 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB