velikost textu

Způsoby skončení nájmu bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby skončení nájmu bytu
Název v angličtině:
Methods of termination of the residental lease
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Rapantová
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
163684
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nájem bytu výpověď nájemce a pronajímatel skončení nájmu
Klíčová slova v angličtině:
residental lease notice tenant and landloard termination of the residental lease
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá různými způsoby skončení nájmu bytu. Na začátku práce je proveden historický exkurz, tedy právní úprava skončení nájmu bytu dle římského práva, ABGB, ochrana nájmu po vzniku ČSR, občanský zákoník z roku 1950 a občanský zákoník z roku 1964 až po novely provedené po roce 1989. V následující kapitole je rozebrána právní úprava nájmu bytu – pojem, předmět nájmu, ochrana nájemce a práva a povinnosti vyplývající ze skončení nájmu. Prvním způsobem skončení nájmu bytu, který je v práci popsán, je uplynutí doby, na které navazuje obnova nájmu, která s uplynutím doby úzce souvisí. Pátá kapitola se zabývá výpovědí nájmu bytu, která je v OZ upravena nejrozsáhleji a současně je častým předmětem soudních sporů. Výpovědí nájmu bytu se proto zabývám podrobně, jak z pohledu nájemce, tak z pohledu pronajímatele. Zatímco smrt pronajímatele nemá vliv na trvání nájemního vztahu, v případě smrti nájemce může dojít i ke skončení nájmu bytu, nedojde-li k přechodu nájmu a není-li nájemcův dědic znám do šesti měsíců od dne nájemcovy smrti (§ 2284 OZ). Kapitola sedmá upravuje přirozený způsob zániku závazku jeho zrušením dohodou účastníků smlouvy. Odstupné a odstoupení od smlouvy, jako způsob skončení nájmu bytu, je upraven v kapitole 8. a 9. Následují pak způsoby skončení nájmu bytu, které budou spíše ojedinělé a to splynutí, následná nemožnost plnění a zánik nájmu rozhodnutím soudu. V 13. kapitole jsou uvedena specifika u nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení, bytu družstevního a společného nájmu bytu manžely. Poslední kapitola je pak komparací s německou právní úpravou. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, zda právní předpisy dávají nájemci dostatečnou ochranu při skončení nájmu bytu a současně, zda vlastník bytu není omezován způsobem, který překračuje nezbytnou míru. Výsledky tohoto zjištění jsou shrnuty v závěru.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with various methods of termination of the residental lease. At the beginning of the thesis is done a historical excursion, from the legal regulations of the termination of the lease according to the roman law, the ABGB, the protection of the lease after the establishment of the Czechoslovak republic, the Civil code of 1950 and the Civil code of 1964, until the amendment made after the year 1989. The next chapter analyses the legal regulations of the lease – the concept, the subject of the lease, the protection of the tenant and the rights and obligations follow from the termination of the lease. The first way how rental can also be terminated is the expiry of the term, after that follows the renewal of the lease, with which the expiry of the period closely related. The fifth chapter deals with the termination of the lease, which is the most extensively regulated in OZ and also is a frequent subject of lawsuits. Therefore I focus on the notice to quit in detail, in terms of both - the tenant and the landlord´s perspective. While the death of the landlord does not affect the duration of the lease, the death of the tenant may terminate the lease, if there is no transfer of the lease and if tenant´s heir is not known within six months of the tenant's death (§ 2284 Civil Code). The seventh chapter regulates the natural way of the demise of the obligation, it is by way of agreement between the parties of the contract. In the eighth and ninth chapters are amended the severance pay and the withdrawal as a way of the termination of the lease. The following chapters describe the further reasons of termination of the lease, which will be rather sporadic and these are the merger, the subsequent impossibility of performance and termination of the lease with/without consent of the court. In the thirteenth chapter are stated the specifics of the lease in a service flat, flat special-purpose, housing cooperative apartment and joint tenancy husbands. The last chapter is the comparison with the German legislation. The basic of this thesis was to determine whether the legislation gives sufficient protection to tenants at the end of the tenancy and at the same time, if the owner of the apartment is not restricted in a manner which goes beyond what is necessary. The results of the findings are summarized in the summary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Rapantová 772 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Rapantová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Rapantová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB