velikost textu

Trestněprávní aspekty tzv. domácího násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty tzv. domácího násilí
Název v angličtině:
Criminal aspects of domestic violence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Tykalová
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
163669
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, oběť, trestní právo
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, victim, criminal law
Abstrakt:
Trestněprávní aspekty tzv. domácího násilí Abstrakt Domácí násilí představuje vysoce nežádoucí jev, který se v naší společnosti vyskytuje již historicky a s ohledem na intimní sféru života a prostředí, jichž se dotýká, je potřeba k němu přistupovat nad míru obezřetně. Cílem předkládané práce, systematicky uspořádané do pěti kapitol, je poskytnout čtenáři komplexní pohled na tento nebezpečný a složitý fenomén s akcentem na stávající právní úpravu v České republice. Úvodní kapitola je věnována pojmovému vymezení domácího násilí, otázce nezbytnosti existence jednotné definice tohoto sociálně patologického jevu, dále představuje základní definiční znaky domácího násilí, jeho formy a druhy, jednotlivé fáze v rámci cyklu domácího násilí a teorie příčin. Druhá kapitola pojednává o kriminologických, resp. psychologických otázkách ve vztahu k osobě pachatele a oběti, předkládá typologii pachatelů, vymezuje jejich společné znaky, uvádí třídění obětí dle vybraných hledisek, interpretuje klíčové viktimologické pojmy a upozorňuje na závažné následky opakovaných traumatizujících násilných ataků. Následující kapitola předkládá přehled aktuálně platných právních předpisů, které představují právní základ ochrany před domácím násilím na vnitrostátní úrovni, a v navazujícím výkladu se zaměřuje na vybraná soukromoprávní ustanovení proti domácímu násilí a správněprávní prostředky ochrany. Nejrozsáhlejší, čtvrtá kapitola se soustřeďuje na trestněprávní aspekty domácího násilí. Nejprve je vysvětlena pozice trestního práva jako prostředku „poslední instance“ (tzv. ultima ratio) v návaznosti na zásadu subsidiarity trestní represe. Poslední pátá kapitola pojednává o tzv. Istanbulské úmluvě, která představuje první mezinárodní právní rámec komplexní ochrany proti všem formám násilí, a prostřednictvím komparace vybraných ustanovení tzv. Istanbulské úmluvy s právní úpravou dané problematiky v České republice demonstruje potřebu realizace nikoli zásadních legislativních změn za účelem splnění požadavků této úmluvy. Klíčová slova: domácí násilí, oběť, trestní právo
Abstract v angličtině:
Criminal aspects of domestic violence Abstract Domestic violence is a highly undesirable phenomenon that has been historically present in our society and, given the intimate sphere of life and the environment it affects, it needs to be treated with caution. The aim of this thesis, which is systematically divided into five chapters, is to provide the reader with a comprehensive overview of this dangerous and complex phenomenon with an emphasis on the existing legislation in the Czech Republic. The introductory chapter is devoted to the conceptual definition of domestic violence, the issue of necessity of a unitary definition of this socio-pathological phenomenon, this chapter further introduces the basic definition characteristics of domestic violence, its forms and types, particular phases within the cycle of domestic violence and theory of causes of domestic violence. The second chapter of this thesis deals with criminological and psychological issues respectively in relation to the perpetrator and the victim, introduces the typology of the perpetrators, defines their common characteristics, classify victims according to selected aspects, interprets key victimological terms and points out the serious consequences of repeated attacks. The following chapter presents an overview of the current Czech legislation, which constitutes legal basis for protection against domestic violence in Czech Republic and also focuses on selected civil law provisions against domestic violence and administrative instruments of protection. The most extensive, fourth chapter focuses on the criminal aspects of domestic violence. Firstly, the position of criminal law as an ultima ratio is explained in relation to the principle of subsidiarity of criminal repression. The last fifth chapter discusses the so-called Istanbul Convention, which is the first international legal framework of comprehensive protection against all forms of violence, and compares selected provisions of the Istanbul Convention with legislation in the Czech Republic and demonstrates the need of implementation of non-fundamental legislative changes in compliance with the requirements of this Convention. Key words: domestic violence, victim, criminal law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Tykalová 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Tykalová 365 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Tykalová 358 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB