velikost textu

Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši
Název v angličtině:
Decisions on the award and amount of costs in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Gabriela Srbová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
163663
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Civilní řízení, Náklady řízení, Soudní poplatky
Klíčová slova v angličtině:
Civil proceedings, Costs of proceedings, Court Fees
Abstrakt:
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši Abstrakt Tato práce se zabývá tématem nákladů civilního řízení. Systematika práce sleduje systematiku občanského soudního řádu a je doplněna odkazy na judikaturu, a to zejména judikaturu Ústavního soudu. Zabývá se takřka výhradně náklady řízení v prvním stupni. Práce ve svém úvodu zdůrazňuje důležitost problematiky nákladů řízení a nezanedbatelný dopad nákladového výroku na jednotlivé účastníky řízení. Uvádí základní rozdělení nákladů na náklady všeobecné a zvláštní a vyjmenovává jejich základní funkce, tj. funkci preventivní a sankční. V úvodu je také popsána úloha Ústavního soudu ve vztahu k nákladům řízení. Po krátkém úvodu do problematiky nákladů řízení přichází výčet jednotlivých druhů nákladů řízení, jejich popis, funkce a právní úprava. Větší prostor je věnován soudnímu poplatku a otázkám s tím souvisejícím. Mezi ty patří výše a rozsah poplatkové povinnosti, osvobození (a jeho druhy) od placení soudního poplatku jako výraz práva na soudní ochranu a další. Následně se práce zabývá otázkou placení a hrazení nákladů řízení, což jsou dva rozdílné pojmy, které je v rámci uvedené problematiky nákladů civilního řízení nezbytné důsledně rozlišovat. Povinnost hradit náklady řízení přichází až poté, co jsou náklady zaplaceny. Jde o povinnost, která je uložena soudním rozhodnutím, nahradit jinému náklady, které platil. Tato povinnost je ovládána zásadou zavinění a zásadou úspěchu ve věci. Naproti tomu povinnost placení se váže k placení vlastních nákladů řízení, tzv. hotových výdajů, které má zpravidla každý z účastníků, a to, jakmile mu v řízení vzniknou. Tato povinnost je ovládána zásadou zájmovou. Těžištěm práce je část věnovaná samotnému rozhodování o nákladech řízení. Tato část obsahuje výčet a popis pravidel, kterými je ovládáno rozhodování o nákladech řízení, podmínky přistupující k těmto pravidlům a také výjimky z těchto pravidel. Pozornost je věnována např. i otázce předžalobní upomínky, situacím, kdy soud nemusí přiznat náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, obsahu a použití moderačního práva soudu a nárokům kladeným na rozhodnutí o nákladech řízení. Práce končí krátkou úvahou o důležitosti výroku o nákladech řízení a současné rozhodovací praxi z pohledu autorky práce. Klíčová slova: Civilní řízení Náklady řízení Soudní poplatky
Abstract v angličtině:
Decisions on the award and amount of costs in civil proceedings Abstract This thesis deals with the issue of costs of civil proceedings. The scheme of the thesis follows the scheme of the Code of Civil Procedure and is supplemented by references to judicature, in particular the Constitutional Court´s judicature. It deals almost exclusively with costs of proceedings at the first-instance procedure. The thesis in its introduction highlights the importance of the issue of costs of proceedings and the significant impact of the cost statement on the individual parties involved. It sets out the basic distribution of costs for general and special costs and lists their basic functions, ie the preventive and sanctioning function. The introduction also describes the role of the Constitutional Court in relation to costs of proceedings. After a short introduction to the issue of costs of proceedings, the list of the types of costs, their description, their functions and legal regulations are listed. More capacity is devoted to the court fee and issues related to it. These include the amount and extent of the charge, the exemption (and its types) from the payment of the court fee as an expression of the right to judicial protection and others. Subsequently, the thesis deals with the question of payment and reimbursement of costs of proceedings, which are two different concepts that need to be consistently differentiated within the issue of costs of proceedings. The obligation to reimburse the costs comes only after the costs have been paid. It is the duty imposed by the court decision to reimburse another person the costs that he has paid. This obligation is governed by the principle of fault and the principle of success in the matter. On the other hand, the obligation to pay is linked to the payment of its own costs, the so-called 'overheads', which, as a rule, each of the parties has to pay, once they have been brought into the proceedings. This duty is governed by the principle of interest. The core of the thesis is the part devoted to the decision on costs of proceedings itself. This section contains an enumeration and description of the rules governing the decision on costs of proceedings, the conditions for adhering to these rules and also the exceptions to these rules. Attention is paid, for example, to the issue of a pre-litigation reminder, to situations in which the court does not have to award costs of proceedings as a result of its outcome, the content and the use of the moderation right of the court and the claims for costs of proceedings. The thesis ends with a brief consideration of the importance of the statement of costs of proceedings and the current decision-making practice from the point of view of the author of the thesis. Key words: Civil proceedings Costs of proceedings Court Fees
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Srbová 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Srbová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Srbová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB