velikost textu

Dluhy a pohledávky zemřelého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dluhy a pohledávky zemřelého
Název v angličtině:
Debts and claims of the deceased
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavlína Siberová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
163662
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dluhy zůstavitele, odpovědnost dědiců, práva věřitelů
Klíčová slova v angličtině:
debts of testator, responsibility of heirs, rights of creditors
Abstrakt:
Abstrakt Práce komplexně popisuje právní úpravu přechodu dluhů a pohledávek ze zůstavitele na dědice v účinné právní úpravě nového občanského zákoníku a dále porovnává úpravu odpovědnosti za dluhy zůstavitele a souvisejících institutů v České republice s právními řády dalších tří států. Práce je rozdělena na patnáct kapitol. Nejprve se zaměřuje na princip univerzální sukcese, výjimky z něj a dále na přechod práv a povinností na základě zvláštních režimů právního nástupnictví. V další kapitole je popsána úprava odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele a souvisejících institutů v předpisech, které předcházely účinné právní úpravě, což je doplněno četnými vzájemnými komparacemi mezi přepisy a poukázáním na inspiraci nového občanského zákoníku v obecném zákoníku občanském z roku 1811. Těžiště práce tvoří nejobsáhlejší kapitola čtvrtá, kde je komplexně vysvětlena úprava odpovědnosti za dluhy zůstavitele v novém občanském zákoníku a zejména objasněn z více hledisek institut výhrady soupisu a možnost neomezené odpovědnosti dědiců. Dále jsou v práci popsány instituty odmítnutí, vzdání se a zřeknutí se dědictví. Velmi důležitá je kapitola šestá, věnující se odkazu jako staronovému institutu dědického práva, na základě něhož dochází k singulární sukcesi. Rozebráno je právní postavení odkazovníka a také výklad závěti, jehož problém bude nově spočívat v rozlišení, zda zůstavitel zamýšlel jmenovat dědice či odkazovníka. V práci jsou dále podrobně rozebrány problémy věřitelů, které způsobovala předchozí právní úprava a popsány nové instituty chránící věřitele zemřelého, kterými jsou odloučení pozůstalosti a závěra pozůstalosti. Samostatná kapitola je věnována různým možnostem správy pozůstalosti a vztahu exekučního a dědického řízení. Zvláštní pozornost je věnována daňovým souvislostem smrti, a to v kapitole desáté, kde je také blíže rozebrána zvláštní konstrukce ležící pozůstalosti pro účely správy daní. V kapitole jedenácté až třinácté je analyzována úprava dluhů zůstavitele v právním řádu Velké Británie, Německa a Francie, a to na základě četných poznatků získaných z cizojazyčné literatury a studiem právních předpisů v jejich originálním znění. V neposlední řadě je předposlední kapitola věnována poukázání na nové evropské nařízení k dědickému právu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the topic of debst and claims of the testator and legal regulation of responsibility of heirs for debts of the testator in the Czech legal system and compares it with legal regulation in other three european countries. Second chapter is focused on the principle of universal succession and exceptions from the priciple. Third chapter includes historical developement of regulation of responsibility for debts and related instruments. Fourth chapter thoroughly explains and analyzes the instrument of the inventory clause and deals with posibility of unlimited responsibility of heirs, which both were not contained in Civil code from 1964, but new czech civil code now include them. Fifth chapter focuses on three instruments – refusal, give up and renunciation of succession claim. Important is also sixth chapter which shifts the focus on bequest (legacy). It explains this restored instrument which forms the singular succession with no responsibility for debts. Then it analyzes the legal position of legatee as a creditor and describes distinction between heirs and legatees. Seventh chapter points out problems of creditors of the testator which often occured according to former regulation in Civil code from 1964 and then describes new instruments of New civil code – that is separation of inheritance and closure of inheritance. New protection of creditors is to be found also in joint responsibility of the seller and buyer of inheritance. Eight chapter is concerned with different kinds of administration of the estate and ninth chapter deals with the relation between executory proceedings and succession proceedings. Tenth chapter is devoted to tax consequences of the death and special legal construction of hereditas iacens for tax administration. Chapters eleven, tweleve and thirteen are written in a comparative manner. Based on foreign literature, they examine the regulation of the topic in Great Britain, Germany and France. Eventually chpter fourteen highlights important changes made by european regulation number 650/2012.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Siberová 914 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Siberová 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Siberová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB