velikost textu

Právo stavby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo stavby
Název v angličtině:
Superficiary right of building
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Alena Schattke
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
163661
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo stavby, stavba na cizím pozemku, superficiální zásada
Klíčová slova v angličtině:
right of building, building on another owner’s land, superficies principle
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje posouzení možností umístění stavby na cizím pozemku. Cílem je nejen ukázat na jednotlivé tituly, které to umožňují, ale také jejich srovnání mezi sebou. Především je však tato práce zaměřena na institut práva stavby, který byl po několika desetiletích do našeho soukromého práva znovu zaveden s účinností od 1. 1. 2014. V první kapitole je pojednáno o právních možnostech umístění stavby na cizím pozemku z obecného hlediska. Zároveň se v této kapitole pojednává o základních pojmech, které s tématem stavby na cizím pozemku bezprostředně souvisí. Stěžejní část práce je věnována institutu práva stavby, jakožto možnosti umístění vlastní trvalé stavby na cizím pozemku. Nebyla opomenuta ani historie práva stavby na našem území a práce také obsahuje srovnání tohoto institutu s právem stavby v Rakousku. Právo stavby je v závěru stručně konfrontováno s dalšími možnostmi, jak umístit stavbu na cizím pozemku. Práce je členěna celkem do čtrnácti kapitol. Hlavní část práce, která je tvořena druhou až desátou kapitolou a která je věnována institutu právu stavby, obsahuje rozbor a hodnocení jednotlivých paragrafů právní úpravy v občanském zákoníku. Přestože je právní úprava práva stavby v řadě případů kusá nebo nejednoznačná, práce se snaží nabídnout pohled na možný správný způsob její aplikace. V řadě případů lze vcelku úspěšně dospět k všeobecně akceptovatelným závěrům. Nicméně s právní úpravou práva stavby jsou spojeny i otázky, na které lze nalézt jednoznačné odpovědi velmi těžce a bude nutné vyčkat až na judikaturu našich soudů. Práce se věnuje problematice umístění stavby na cizím pozemku po znovuzavedení superficiální zásady do českého právního řádu. Především se pak soustředí na rozbor institutu práva stavby, jehož roli a dopad do právního řádu zkoumá v širším rozsahu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis explores options for placing building on another owner’s land. It aims to identify the individual rights that enable it and provides a cross comparison of them. However, the key focus lies on the institute called right of building that was re- introduced into Czech private law as of January 1, 2014. The first section discusses legal options to locate a building on the land of another owner in general terms. It also defines key terms immediately related to the right of building. The core of the thesis focuses on the institute of the right of building as an option for construction building on the land of another owner. The historical development of the right of building in the Czech Republic and its historical predecessors is also discussed and compared with the institute of the right of building in Austria. In the final section, the right of building is compared to other options allowing for construction building on another owner’s land. The thesis is divided into fourteen sections. The key portion, comprising Sections 2 through 10, discusses the institute of the right of building and contains an analysis and evaluation of the corresponding individual articles in the Civil Code. Although the legal framework governing the right of building is incomplete or ambiguous in many cases, the thesis attempts to offer insight into the appropriate manner of its application. In many cases, it is possible to arrive at quite generally acceptable conclusions. The legal framework, however, brings questions difficult to answer unambiguously, and therefore it will be necessary to wait for rulings issued by Czech courts in individual cases. This thesis discusses issues related to construction building after the re-introduction of the superficies principle in Czech law. Special attention is paid to an analysis of the institute of the right of building, whose role and impact on the legal framework is examined in a broad context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Alena Schattke 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Alena Schattke 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Alena Schattke 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB