velikost textu

Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů
Název v angličtině:
Visual Literacy as a Basic Set of Competencies of an Empirical Spectator in Creating and Reading the Meanings of Cultural Artifacts
Typ:
Disertační práce
Autor:
Zuzana Fišerová
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Id práce:
163565
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Dizertační práce Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů je zaměřena na výzkumný popis situace vizuální gramotnosti v kontextu výtvarné výchovy. Na základě kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy kurikulárních dokumentů, výpovědí účastníků vzdělávacího procesu a další kvan-titativně hodnocené výzkumné sondy zjišťuje, jakou roli hraje vizuální gramotnost v cílovém zaměření výtvarné výchovy a zda má výuka tohoto předmětu na rozvoj vizuální gramotnosti vliv. Součástí práce jsou i dva publikované články, které ukazují, jakým způsobem v rámci výuky výtvarné výchovy empiričtí diváci postupují při tvorbě a čtení významů kulturních artefaktů.
Abstract v angličtině:
Abstrakt The dissertation Visual Literacy as a Basic Set of Competencies of an Empirical Spectator in creating and Reading the Meanings of Cultural Artifacts focuses on the research description of the state of visual literacy in the context of art education. Based on quantitative and qualitative content analysis of curricular documents, responses of the participants of the educational process, and further quantitatively evaluated research probing, the dissertation determines the role of visual literacy in the focus of art education and examines whether the education in this subject can influence the growth of visual literacy. The dissertation comprises two published articles which show how empirical spectators approach creating and reading the meanings of cultural artifacts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Fišerová 5.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Zuzana Fišerová 429.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Fišerová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Fišerová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 614 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Helena Hazuková, CSc. 397 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 461 kB