velikost textu

Ground state investigations of Ce and U intermetallic compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ground state investigations of Ce and U intermetallic compounds
Název v češtině:
Studium základního stavu Ce a U intermetalických sloučenin
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Attila Bartha
Školitel:
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Oponenti:
Blanka Detlefs
Ao. Univ. Prof. Dr. Herwig Michor
Konzultant:
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Id práce:
163448
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
intermetalické sloučeniny na bázi vzácných zemin a uranu, Magnetismus, Magnetokrystalická anizotropie, Neutronová difrakce, dHvA
Klíčová slova v angličtině:
Rare earth and uranium intermetallic compounds, Magnetism, Magnetocrystalline anisotropy, Neutron diffraction, dHvA
Abstrakt:
Název práce: Studium základního stavu Ce a U intermetalických sloučenin Autor: Attila Bartha Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D., Katedra fyziky konden- zovaných látek Abstrakt: Intermetalické sloučeniny na bázi vzácných zemin a uranu nabízejí ne- spočet zajímavých fyzikálních vlastností kvůli různorodému chování f -elektronů a interakcí kterým tyto elektrony jsou vystaveny. V této práci jsme se zabývali širokou škálou studií základních stavů CePd2X 3 (X =Zn, Ga) a (Ce,U)nT In3n+2 (T =Rh, Ir) sloučenin. Monokrystaly CePd2Zn3 a CePd2Ga3 byly připraveny poprvé pomocí Bridgmanovi metody. CePd2Ga3 se uspořádává feromagneticky pod teplotou T C = 6,7 K a vykazuje silnou magnetokrystalickou anizotropii. Ve sloučenině CePd2Zn3 byl odhalen antiferomagnetický fázový přechod pod teplo- tou T N = 1,9 K. Výsledky magnetizačních měření na Ce2IrIn8 odhalily efektivní magnetický mo- ment µeff = 2, 45µB/Ce3+ a paramagnetickou Curieovu teplotu θP = −31 K. Rozklad Hallova odporu ρxy(B) do komponent NHE a AHE odhalil dominanci anomálního příspěvku v teplotním oboru od 60 K do 100 K. Ce2RhIn8 byl stu- dován pomocí úhlové a polní závislosti měrného tepla a magnetizace. Výsledný fázový diagram ukazuje přítomnost rozvinutí a separace souměrné antiferomag- netické fáze od nízkoteplotního fáze T M. Neutronová difrakce na monokrystalech sloučenin URhIn5 and U2RhIn8 odhalila příslušné propagační vektory k = ( 2 , 1 , 1 ) a k = ( 1 , 1 , 0). Uspořádané mag- 1 2 2 2 2 netické momenty ve směru osy c v tetragonální struktuře, dosahují 1,65 µB/U pro URhIn5 a 1,7 µB/U pro U2RhIn8. Výsledky dHvA experimentu na URhIn5 odhalily dvě vyznačné frekvence Fβ = 0, 3 kT a Fα = 1, 1 kT. Naměřené hodnoty cyklotronových hmotností byly v rozsahu 1,9 me až 4,3 me. Klíčová slova: Intermetalické sloučeniny na bázi vzácných zemin a uranu, Mag- netismus, Magnetokrystalická anizotropie, Neutronová difrakce, dHvA 1
Abstract v angličtině:
Title: Ground state investigations of Ce and U intermetallic compounds Author: Attila Bartha Department: Department of Condensed Matter Physics Supervisor: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D., Department of Condensed Matter Physics Abstract: Rare earth and actinide intermetallic compounds offer a plethora of interesting physical properties due to the varied behavior of f -electrons together with numerous interactions these electrons are exposed to. In this thesis we address a broad spectrum of ground state investigations on CePd2X 3 (X =Zn, Ga) and (Ce,U)nT In3n+2 (T =Rh, Ir) compounds. Single crystals of CePd2Zn3 and CePd2Ga3 compounds were synthesized for the first time using Bridgman method. CePd2Ga3 revealed a ferromagnetic transition with T C = 6.7 K with a strong magnetocrystalline anisotropy. CePd2Zn3 orders antiferromagnetically below T N = 1.9 K. Results of magnetization measurements on Ce2IrIn8 revealed effective magnetic moment µeff = 2.45µB/Ce3+ and a paramagnetic Curie temperature θP = −31 K. Decomposition of Hall resistivity ρxy(B) into NHE and AHE revealed a predom- inance of AHE in the temperature range from 60 K up to 100 K. Ce2RhIn8 was studied by means of magnetic field and angle dependent magnetization and heat capacity measurements. The resulting phase diagram reveals a complete unfold- ing and separation of the commensurate antiferromagnetic phase from the low temperature T M phase. Neutron diffraction experiments on URhIn5 and U2RhIn8 single crystals revealed a commensurate magnetic structure with propagation vectors k = (0.5, 0.5, 0.5) and k = (0.5, 0.5, 0), respectively. The ordered magnetic moments are aligned along the c-axis in both compounds with respective values of 1.65 µB/U for URhIn5 and 1.7 µB/U for U2RhIn8. dHvA measurements on URhIn5 revealed a roughly spherical pocket β, with Fβ = 0.3 kT, and a pillow-shaped closed sur- face, α, with Fα = 1.1 kT. The measured cyclotron masses range from 1.9 me to 4.3 me. Keywords: Rare earth and uranium intermetallic compounds, Magnetism, Mag- netocrystalline anisotropy, Neutron diffraction, dHvA 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Attila Bartha 35.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Attila Bartha 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Attila Bartha 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Blanka Detlefs 573 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ao. Univ. Prof. Dr. Herwig Michor 20 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 156 kB