velikost textu

Překlápění obsahů (shovelware) mezi tištěnými médii a zpravodajskými servery v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překlápění obsahů (shovelware) mezi tištěnými médii a zpravodajskými servery v České republice
Název v angličtině:
Czech Shovelware: from Czech Print Media to News Servers or Conversely
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Némethová
Vedoucí:
PhDr. Jan Jirků
Oponent:
Mgr. Jan Podzimek
Id práce:
163433
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlápění obsahu, shovelware, tištěná média, zpravodajské servery, on-line média, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, idnes.cz, lidovky.cz, novinky.cz
Klíčová slova v angličtině:
reusing of content, shovelware, print media, news servers, on-line media, Mlada fronta DNES, Lidove noviny, Pravo, idnes.cz, lidovky.cz, novinky.cz
Abstrakt:
Abstrakt Práce zkoumá trend vzájemného překlápění obsahů mezi tištěnou a on-line verzí vybraných českých celostátních deníků Mladé fronty DNES, Lidových novin, Práva a k nim přidružených zpravodajských serverů idnes.cz, lidovky.cz, novinky.cz v časovém úseku jednoho konstruovaného týdne v roce 2015. V teoretické části zkoumá vztah tištěných a on-line médií, vliv digitalizace na proměnu žurnalistické profese, obsahů a příjemců mediálních sdělení. Všeobecná výzkumná otázka zní: kolik procent obsahu je překlápěno mezi tištěnou a on-line verzí média a opačně a které z vybraných médií překlápí obsah nejvíce? Pro její zodpovězení jsou stanoveny tři hypotézy vztažené k objemu a frekvenci překlápění: tištěné deníky překlápí svůj obsah na zpravodajské servery z max. 5 %, zpravodajské servery překlápí svůj obsah do tištěných deníků z max. 10 %, nejvíce využívá překlápění obsahů Mladá fronta DNES a Právo. Cílem výzkumu je odhalit trendy v překlápění ve vybraných médiích a ve způsobu uvažování o shovelwaru a interpretovat je. V praktické části je uveden postup ověřování hypotéz, které byly potvrzeny, popsána aplikace frekvenční analýzy, shrnuty a interpretovány výsledky výzkumu. V závěru jsou výsledky diskutovány a navržena další vylepšení a výzkumné cíle pro případné navazující výzkumy, které by pokračovaly v odhalování praxe překlápění v českých médiích.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis investigates the trend of reusing the content of printed media in their on-line counterparts, based on several selected Czech national newspapers (Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo) and their corresponding news servers (idnes.cz, lidovky.cz, novinky.cz) over the course of one constructed week in 2015. The theoretical section examines the interrelatedness of printed and on-line media, the impact of digitization on the transformation of the journalistic profession, and its influence on the content and recipients of media communications. The fundamental questions posed by this research are as follows: What percentage of the printed content is reused in the newspaper’s corresponding on-line version and vice versa, and which of the selected media reuse the most content? The research operates with three initial hypotheses regarding the quantity and frequency of content conversion: printed journals reuse their content in on-line news servers at a rate of up to 5%, news servers reuse their content in printed journals at a rate of up to 10%, and the practice of shovelware is most frequently employed by the periodicals Mladá fronta DNES and Právo. The aim of the research is to reveal and interpret shovelware trends in the selected media and evaluate how this practice is perceived. The practical section of this thesis documents the methodology used for the validation of the confirmed hypotheses as well as the application of the frequency analysis. Furthermore, the results of the research are summarized and interpreted. The conclusion contains a discussion of the findings and a proposal of possible improvements and questions for further research, which should offer a deeper insight into the practice of shovelware in Czech media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Némethová 6.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Némethová 3.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Némethová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Némethová 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Jirků 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Podzimek 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB