velikost textu

Zástavní právo a jeho výkon

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zástavní právo a jeho výkon
Název v angličtině:
Pledge and its Enforcement
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Belová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
163392
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zástavní právo, výkon zástavního práva, zástava pohledávky
Klíčová slova v angličtině:
pledge, pledge enforcement, pledge of receivable
Abstrakt:
ZÁSTAVNÍ PRÁVO A JEHO VÝKON Účelem mé rigorózní práce na téma „Zástavní právo a jeho výkon“ je zanalyzovat problematiku smluvního zástavního práva jako takového, se zaměřením na oblast výkonu zástavního práva, a to v oblasti v i mimo insolvenci, neboť je to fáze, kdy zástavní právo plní svoji uhrazovací funkci, tedy fáze pro zástavní věřitele naprosto kritická. Větší pozornost věnuji i zástavě pohledávky jako nejčastějšímu předmětu zástavního práva. Zástavní právo doznalo s příchodem nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2014, zásadních změn. Ve své práci se proto zaměřuji na změny i zcela nové právní instituty, které NOZ oproti minulé právní úpravě přinesl a které oblast zástavního práva obohatily. Svou rigorózní práci jsem rozdělila do sedmi kapitol. V úvodní kapitole se zabývám obecnými otázkami, které bylo třeba uvést pro porozumění hlavnímu tématu této práce, tedy především vysvětlení základních pojmů a zásad. Zvolené téma je oblastí značně širokou, proto jsem se k němu v dalších kapitolách snažila přistupovat tak, aby byly zmíněny všechny informace důležité pro zástavní právo, všechny novinky a případné problematické oblasti související s příchodem NOZ, a zároveň aby se práce nestala nepřehlednou. Obecné změny, vyplývající z přijetí NOZ, a dotýkající se i oblasti zástavního práva, jsou sjednocení terminologie (v zástavním právu hovoříme už výlučně o zajištění dluhu) a důraz na smluvní volnost stran. To se projevuje i v oblasti zástavního práva například méně přísnými požadavky ohledně takzvaných zakázaných ujednání, než jaké měl zákoník za minulé právní úpravy, s dopady i do oblasti výkonu zástavního práva. Dalšími změnami hodnými pozornosti jsou změna definice zástavy a věci, a s tím související upřesnění a rozšíření okruhu předmětů, které mohou sloužit jako zástava, možnost zřízení budoucího zástavního práva nebo možnost zřízení zákazu řízení zástavního práva či zákazu zcizení zástavy jako věcného práva.
Abstract v angličtině:
PLEDGE AND ITS ENFORCEMENT The purpose of my thesis written on the topic ‘Pledge and its Enforcement’ is to analyze the issue of contractual pledge itself, with a focus on the enforcement of the pledge, both in and outside of insolvency, as this is the stage where the pledge fulfills its reimbursing function, i.e. a stage absolutely critical for the pledge. I pay a deeper attention also to a receivable as the most common subject of a pledge. The pledge underwent major changes with the arrival of a new Civil Code, Act no. 89/2012 Coll., with the effect from 1 January 2014. In my thesis, I therefore focuse on both changes and entirely new legal institutes that the new Civil Code brought compared to the previous legislation, and which enriched the area of the pledge. I have divided my thesis into seven chapters. The introductory chapter deals with general issues that needed to be introduced for an understanding of the main topic of this thesis, i.e. mainly explanation of the basic concepts and principles. The chosen topic is quite a wide area, therefore I have tried to approach it in next chapters so that all the important information for pledge was mentioned, together with all news and possible problematic areas associated with the arrival of the new Civil Code, and at the same time the thesis remained well-arranged and not chaotic. General changes resulting from the adoption of the new Civil Code, and touching also the area of the pledge, are the unification of terminology (we are talking solely about securing a debt in connection with pledge) and an emphasis on the contractual autonomy of the parties. This is reflected also in the area of the pledge, for example, by much less strict requirements regarding the so-called prohibited arrangements than it had under the previous legislation, with an impact also in the area of the enforcement of the pledge. Change in the definition of collateral and thing, and the related specification and widening of the range of objects that can serve as collateral, the possibility of setting up a future pledge or the possibility of establishing a negative pledge or a disposal limitation as rights in rem are other changes worth of attention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Belová 798 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Belová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Belová 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB