velikost textu

Stanovení základních norem Jebsen-Taylor testu u zdravých osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení základních norem Jebsen-Taylor testu u zdravých osob
Název v angličtině:
Determination of the Basic Normative Data of the Jebsen-Taylor Test in a Non-Clinical Population.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Bačová
Vedoucí:
Mária Krivošíková
Oponent:
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Id práce:
163362
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jebsen-Taylor Test Jemná motorika Hodnocení Normy Funkce ruky Dospělé osoby
Klíčová slova v angličtině:
Jebsen-Taylor Hand Function Test Fine Motor Skills Assessment Normative Dates Hand Function Adults
Abstrakt:
Abstrakt diplomové práce: Porucha motoriky horních končetin je v dnešní době velice častým důvodem invalidizace mnoha osob. Proto je třeba se touto problematikou zabývat a hledat možnosti hodnocení a terapie. Jednu ze standardních metod představuje Jebsen-Taylor test (JTT). Diplomová práce pojednává o teoretických aspektech Jebsen-Taylor testu a uvádí výsledky výzkumů ověřujících psychometrické vlastnosti testu a vliv demografických charakteristik na výkon v něm. Teoretická část práce je věnována také jemné motorice, se kterou test úzce souvisí. Výzkumná část představuje výsledky výzkumu na nereprezentativním výběrovém souboru české neklinické populace. Cílem práce je vytvoření základních norem Jebsen-Taylor testu u této populace. Normy testu byly vytvořeny na vzorku 180 zdravých osob zvlášť pro muže a ženy rozdělených do tří věkových skupin (20-59, 60-75, 76-99 let). Věk participantů měl vliv na výsledky ve většině subtestů Jebsen-Taylor testu, kdy s narůstajícím věkem skupin stoupal i průměrný čas jednotlivých subtestů. Vliv pohlaví se ve většině subtestů výrazně neprojevil. Výkon v testu se v závislosti na dominanci končetiny významně lišil u většiny mužů, naopak u žen se ve většině případů významný rozdíl neprojevil, vyjma simulovaného jedení a psaní. Ve výzkumné části jsou také porovnány původní normy americké populace a nově stanovené základní normy u populace české. Ukázalo se, že existuje statisticky významný rozdíl mezi výsledky americké a české populace u mužů i u žen, kdy je americká populace rychlejší než populace česká.
Abstract v angličtině:
Abstract: Motor skills disorder of upper limb motor disorders is currently a frequent reason for large population disability. That is why it is necessary to adress this issue and look for possibilities of proper evaluation and therapy. One of the standard methods is Jebsen- Taylor test (JTT). This thesis deals with theoretical aspects of the Jebsen-Taylor test and presents results of the research verifying psychometric characterictics of the test as well as influence of demografic characteristics on the performance in the test. The theoretical part deals with motor skills disorder that are closely related with the test. The practical part presents results of the research using the sample of nonrandomised Czech non-clinical population. The aim is to create basic norms of the Jebsen-Taylor test and this particular population.The norms were created on a sample of 180 persons separately for men and women divided into three age groups (20-59, 60-75, 76-99). The age of the participants influences the results in most subtests of the Jebsen-Taylor test. With the increasing age, an average time of particular subtests increases, too. The gender influence was not notably manifested in most subtests. In the group of men the performance of the upper limb showed significant difference. On the other hand, in the group of women significant differences were not found with the exception of simulated eating and writing. In the research part original norms of American population are compared with newly created norms of the Czech population. Results shows the statistically significant difference between the American and Czech population - both men and women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Bačová 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Bačová 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Bačová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mária Krivošíková 3.78 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 3.22 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. 749 kB