velikost textu

Interkulturní mediace a interkulturní práce - nástroje sociální práce v oblasti integrace migrantů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interkulturní mediace a interkulturní práce - nástroje sociální práce v oblasti integrace migrantů
Název v angličtině:
Intercultural mediation and intercultural work - tools of social work in the field of migrants´integration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Eva Dohnalová
Oponenti:
Ing. Petr Víšek
PhDr. Olga Havránková
Id práce:
163144
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Migrační a integrační politika – interkulturní přístupy v sociální práci – sociokulturní diverzita – soudržnost společnosti - interkulturní práce – interkulturní mediace.
Klíčová slova v angličtině:
Migration and integration policies - intercultural approaches in social work - sociocultural diversity – social cohesion - intercultural work - intercultural mediation
Abstrakt:
Tématem této rigorózní práce jsou interkulturní přístupy v sociální práci. Cílem textu je zmapování procesu etablování nových profesí interkulturní mediace a interkulturní práce, které vznikají v kulturně diverzifikovaných společnostech zemí EU a slouží jako nástroj k překonávání jazykových sociokulturních bariér a posilování sociokulturní soudržnosti společnosti. Stanoveného cíle je dosaženo pomocí analyticko - syntetické metody teoretické studie a představením dobré praxe ve vybraných zemí EU a v ČR. Práce nejprve podává ucelený přehled vývoje imigrační a integrační politiky ES/EU a ČR a dále se zaměřuje na východiska interkulturního přístupu v pomáhajících profesích. Hlavní stať představuje teoretické koncepty a praktické aplikace interkulturní mediace a interkulturní práce ve vybraných zemích EU - Francie, Španělsko, Portugalsko, Německo a v ČR. Autorka poznatky z praxe čerpá z projektu Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem cz.1.04/5.1.01/77.00416, který metodicky vedla v letech 2012 – 2014. Závěrem autorka shrne obecná doporučení vyplývající z analýz odborných textů pro rozvoj sociální práce s migranty v ČR. Výstupem rigorózní práce je představení nově vzniklé profese interkulturní pracovník v ČR Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The topic of this thesis is intercultural approaches in social work. The text aims to map out the process of the establishment of new professions - intercultural mediation and intercultural work. These professions arise in culturally diversified societies of EU countries and serve as a tool to overcome language barriers and enhancing socio-cultural cohesion of society. Objective of the thesis is achieved by using the analytic - synthetic method of theoretical study and performance of good practice in selected EU countries and the Czech Republic. First, the thesis gives a comprehensive overview of immigration and integration policy of the EC / EU and the Czech Republic and focuses on fundamentals of intercultural approach in the helping professions. Major part presents theoretical concepts and practical applications of intercultural mediation and intercultural work in selected EU countries - France, Spain, Portugal, Germany and the Czech Republic. The author draws on findings from the project Formation profession sociocultural mediator - inspiration by Portuguese model cz.1.04/5.1.01/77.00416, which she methodically led in the years 2012 - 2014. Finally, the author summarizes the general recommendations resulting from the analysis of specialized texts for the development of social work with migrants in the country. The outcome of the thesis is the introduction of the newly established profession intercultural worker in the country. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Dohnalová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Dohnalová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Dohnalová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Víšek 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Havránková 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 316 kB