velikost textu

Ranní zpráva jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ranní zpráva jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti
Název v angličtině:
Morning letter as a tool for promoting reading and literacy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Jelínková
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Koukalová
Id práce:
163108
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ranní zpráva, program Začít spolu, čtenářská gramotnost, roviny čtenářské gramotnosti, Rámcový vzdělávací program, Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Klíčová slova v angličtině:
Morning Letter, program Step by Step, reading literacy, components of reading literacy, Framework Education Program for Elementary Education, Reading and Writing for Critical Thinking
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá ranní zprávou z programu Začít spolu jako možným nástrojem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V teoretické části se práce věnuje definici čtenářské gramotnosti, jejím jednotlivým rovinám a jejímu zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Porovnává klíčové kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání s rovinami čtenářské gramotnosti a objasňuje jejich vzájemný vztah a důležitost jejich stejnoměrného rozvoje. Podrobněji se věnuje jednomu ze stěžejních programů v této oblasti, programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, a jeho metodám rozvíjejícím čtenářskou gramotnost. Dále se zabývá programem Začít spolu a rozvojem čtenářské gramotnosti jako jeho součásti. Zaměřuje se zejména na ranní zprávu jako jednu z možných čtenářských strategií. Praktická část práce na základě pozorování a rozhovorů s učiteli programu Začít spolu mapuje, jaké formy ranních zpráv se osvědčují a jak je vnímán její přesah do čtenářské gramotnosti. Dále obsahuje soubor ranních zpráv aplikovaných v běžné třídě, jejich analýzu a reflexi z hlediska čtenářské gramotnosti. Na základě této analýzy obsahuje také návrhy ranních zpráv rozvíjejících roviny čtenářské gramotnosti, které v předchozích zprávách rozvíjeny nebyly.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Master’s Thesis deals with the Morning Letter from the program Step by Step as a possible tool for developing reading literacy. The theoretical part deals with the definition of reading literacy, the individual components and its anchoring in the Framework Education Program for Elementary Education. Thesis compares the key competences set out in the Framework Education Program for Elementary Education with reading literacy and explains their relationship and the importance of their equal development. It also describes one of the key program in this area, the program Reading and Writing for Critical Thinking, and its methods of developing reading literacy. It also deals with program Step by Step and the development of reading literacy as its component. Thesis focuses mainly on the Morning Letter as a possible reading strategy. The practical part is based on observations and interviews with teachers from the program Step by Step and their experience with Morning Letters and which forms of them are confirmed to be useful and how is perceived its overlap in reading literacy. It also includes a set of Morning Letters applied in mainstream class and their analysis and reflection in terms of reading literacy. Based on this analysis thesis it also contains a few designs of Morning Letters emerging components of reading literacy, which have not been developed in previous reports.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Jelínková 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Jelínková 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Jelínková 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Koukalová 413 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 153 kB