velikost textu

Dějiny kostela a farnosti v Želině do roku 1784

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny kostela a farnosti v Želině do roku 1784
Název v angličtině:
The History of the Church and Parish in Želina until 1784
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Leoš Zich
Vedoucí:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Id práce:
163084
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Želina, kostel, farnost, faráři, raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
Želina, church, parish, parsons, early modern period
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dějinami kostela sv. Vavřince v Želině do roku 1784. Cílem celé práce je podat co nejúplnější řadu duchovních správců kostela. Středověké období je zpracováno na základě edic pramenů a literatury. Těžiště práce je v období mladšího novověku, které je zpracováno na základě archivních pramenů církevních i světských. Pro toto období jsou sledovány i stavební úpravy kostela, změny mobiliáře a jiné skutečnosti z náboženského života farnosti. Práce je zakončena soupisem sakrálních objektů na území farnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis focuses on the history of the church of Saint Lawrence in Želina. The aim of the whole thesis is to find out a line of names of parsons or local chaplains. The medieval period is depicted mostly on the basis of edited sources and literature. The main focus of this thesis is concentrated on the early modern era of the church, which is based on the study of archive records of religious and secular origin. For this period the attendance is also devoted to construction activities, changes of equipment of the church and to the religious life of the parish. The conclusion concentrates on other religious monuments of the parish.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Leoš Zich 5.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Leoš Zich 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Leoš Zich 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 550 kB