velikost textu

Úpadkové trestné činy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úpadkové trestné činy
Název v angličtině:
Insolvency crimes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Peter Klein
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
163083
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadkové trestné činy, věřitel, dlužník, úpadek
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency crimes, Creditor, Debtor, Bankruptcy
Abstrakt:
Úpadkové trestné činy Abstrakt Předkládaná práce pojednává o hlavních úpadkových trestných činech, tedy o trestných činech úzce spjatých se závazkovými vztahy mezi dlužníkem a věřiteli, s úpadkem dlužníka a jeho případným řešením v insolvenčním řízení. Nový trestní zákoník přijatý zákonem č. 40/2009 Sb. (dále také „TZ“) sice právně nedefinuje stav úpadku ani neobsahuje samostatnou hlavu týkající se úpadkových trestných činů, avšak teorie a praxi považuje za jádro úpadkových trestných činů trestný čin poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení obsažených v § 222 až § 226 TZ. Práce má za cíl nabídnout syntetický výklad, který bude pro čtenáře přívětivý a poskytne co nejvíc poznatků o úpadkových trestných činech a jejich vztahu k úpadkovému právu, k otázce pachatele úpadkových trestných činů, ale také k předpokladům trestní i mimotrestní odpovědnosti za jejich spáchání, a to i s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe. To vše za předpokladu pochopení širšího společenského rámce, zahrnujícího také historický exkurz do trestní a mimotrestní právní úpravy ochrany závazkových vztahů na území České republiky. Práce je členěna na pět kapitol. První kapitola nabízí stručný historický kontext vývoje ochrany závazkových právních vztahů či zjednodušeně ochrany věřitelů jak z pohledu právní úpravy trestní, tak i rozhodné a zpočátku převládající úpravy mimotrestní. Druhá kapitola má za cíl nastínit souvislost mezi postihováním úpadkových trestných činů a socioekonomickými otázkami, a zároveň základním způsobem vymezit vztah k civilnímu a potažmo insolvenčnímu řízení, jehož součástí je obecný výklad k institutům insolvenčního práva, jež jsou společné pro všechny úpadkové trestné činy. Třetí kapitola se zabývá subsidiaritou trestní represe ve vztahu k úpadkovým trestným činům, v jejímž rámci je pojednáno také o podnikatelském riziku a jeho překročení s ohledem na dikci skutkové podstaty způsobení úpadku podle § 224 odst. 1 písm. e) TZ. Čtvrtá kapitola má za cíl kontextuálně vymezit okruh úpadkových trestných činů, včetně trestných činů souvisejících s úpadkem dlužníka, z hlediska časového, a to ve vztahu k období bezprostředně předcházejícímu úpadku dlužníka a jeho povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení a k období, v němž se dlužník nachází ve stavu úpadku a/nebo je účastníkem insolvenčního řízení. Součástí kapitoly je také pojednání o zcela nedůvodných až podvodných insolvenčních návrzích s ohledem na trestní a mimotrestní odpovědnost za ně. Těžiště práce je obsaženo v kapitole páté, která představuje podrobný a souvislý výklad jednotlivých úpadkových trestných činů a jejich jednotlivých zákonných skutkových znaků, při kterém se autor pokusil vytěžit aktuální a předchozí použitelnou judikaturu. V závěru práce se autor pokusil shrnout stěžení otázky vztahující se k trestnímu postihu úpadkových trestných činů, včetně otázek de lege ferenda. Klíčová slova: úpadkové trestné činy, věřitel, dlužník, úpadek
Abstract v angličtině:
Insolvency Crimes Abstract The submitted rigorous thesis elaborately discusses primary insolvency crimes, implying crimes closely connected with contractual obligations between the debtor and creditors, bankruptcy and its resolution in insolvency proceeding. Although, the new criminal codex passed by Act. No. 40/2009 Coll., Criminal Code, does not give the definition of the matter of bankruptcy, neither contains separate part related to insolvency crimes, theory and practice consider to be the primary insolvency crimes damage of the creditor, preferential treatment of the creditor, causing bankruptcy, breaching the obligation in the insolvency proceeding and plotting in the insolvency proceeding, contained in articles no. 222 up to no. 226 of the Criminal Code. The aim of the thesis is to offer a synthetic presentation, pleasant for the readers and offers the maximum knowledge of insolvency crimes and its relation to insolvency law, of its offender, as well as the requirements of criminal and non criminal responsibility for their committing in regard of the subsidiarity of criminal repression principle. All of this in assumption of understanding broader social scope included historical context of criminal and noncriminal legislation referred to protection of contractual obligations on the territory of the Czech Republic. The thesis is divided into five chapters. Initially, it offers historical context of the development of protection of contractual obligations, simply of the protection of the creditors in perspective of the criminal law and, from the very beginning, in perspective of prevailing noncriminal law. The second chapter aims to outline the link between penalizing for committing of insolvency crimes and social–economic matters, and so on in basic manner defines the relationship between civil law and insolvency law, which contains basic commentary referred to institutes of insolvency law common to all insolvency crimes. The third chapter deals with subsidiarity of criminal repression principle in relation to insolvency crimes, including entrepreneurial risk and its exceeding in respect to constitution of causing the bankruptcy crime contained in article no. 224 sub. 1. type e) of the Criminal Code. The fourth chapter contextually delimits range of insolvency crimes, including other crimes related to the insolvency, in the chronological viewpoint referred to the period preceding the insolvency of the debtor and their duty to file an insolvency petition and to period in which they de facto are insolvent or they are a procedural subject of the insolvency proceeding. The chapter also deals with non-reasonable, even fraudulent insolvency petition and responsibility for that in view of criminal and noncriminal law. The main, fifth part of the work, introduce a detailed and comprehensive commentary of particular insolvency crimes and its legal constitutions with the aid of actual and previous practise of the courts. The final part of the thesis summarizes crucial issues referring to insolvency crimes, including de lege ferenda proposals. Key Words: Insolvency crimes, Creditor, Debtor, Bankruptcy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Klein 926 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Klein 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Klein 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB