velikost textu

Projekt k podpoře dobrovolnictví na základní škole jako výstup dobrovolnické zkušenosti studenta učitelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekt k podpoře dobrovolnictví na základní škole jako výstup dobrovolnické zkušenosti studenta učitelství
Název v angličtině:
Project to support volunteering at primary school as an outcome of volunteering experience of a student teacher
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Diana Vaníčková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
163071
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dobrovolnictví, globální rozvojové vzdělávání,mezinárodní dobrovolnictví, výchova ke zdraví, zahraniční zkušenost
Klíčová slova v angličtině:
volunteering, global development education, international volunteering,health education, foreign experience
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví, empirickou případovou studií v oblasti severní Indie – Malého Tibetu, ve vesnici Mulbekh, v regionu Ladákh. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce řeší fenomén dobrovolnictví, možnosti dobrovolnických aktivit v České republice i za hranicemi. Popisuje nutnost zapojení globálního rozvojového vzdělávání v rámci průřezových témat a poukazuje na nové strategie ve vzdělávání. Uvádí možnost implementace tématu dobrovolnictví do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví prostřednictvím projektové výuky. Ozřejmuje fungování základního školství v Indii a chod školy Spring Dales Public School, ve kterém byl realizován vlastní výzkum v rámci dobrovolnického projektu autorky. Přínos práce autorka shledává v respektování specifických cílů Strategie 2030+ k osvojení kompetencí pro aktivní občanský život v zapojení tématu dobrovolnictví do výuky. Empirická část je věnována samotnému výzkumu. Sběr dat proběhl během července 2015 pomocí designu kvalitativního výzkumu případové studie. Mezi metody získání dat patřilo zúčastněné pozorování, hloubkový rozhovor, šetření v tamních rodinách a použití nestandardizovaných dotazníků. Byla zjištěna data od dobrovolníků, ředitele, učitelů a žáků desátého ročníku tamní školy, která byla následně analyzována. Cílem této práce je pomocí zahraniční zkušenosti proniknout do problematiky dobrovolnictví a prostřednictvím získaných poznatků vytvořit návrh projektu implementace tématu dobrovolnictví do vzdělávacího oboru Výchova pro zdraví. KLÍČOVÁ SLOVA dobrovolnictví, globální rozvojové vzdělávání, mezinárodní dobrovolnictví, výchova ke zdraví, zahraniční zkušenost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the topic of volunteering, an empirical case study in the region of North India - Little Tibet, in the village of Mulbekh, in the Ladakh region. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the phenomenon of volunteering, the possibilities of volunteering activities in the Czech Republic and abroad. The thesis describes the need of the global development education involvement in cross-subject topics and points to new strategies in education. It introduces the possibility of implementation of the topic of volunteering in the educational field Health Education through project work. It also describes the functioning of primary education in India and the operation of the Spring Dales Public School, in which the research was carried out within the framework of the author's volunteer project. The author finds the benefit of this work in respecting the specific objectives of the 2030+ Strategy to acquire competences for active civic life by including the topic of volunteering in education. The empirical part is devoted to the research itself. The data was collected during July 2015 using a qualitative case study design. Methods of data collecting included a participant observation, in-depth interview, investigation in local families, and non-standardized questionnaires. Data from volunteers, headmasters, teachers and pupils of the tenth year of the local school were collected and analyzed. The aim of this work is to use the experience from abroad to deep dive into the volunteering problematic and through the acquired knowledge to create a project proposal for the implementation of the volunteering topic in the educational field Health Education. KEYWORDS volunteering, global development education, international volunteering, health education, foreign experience
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Diana Vaníčková 4.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Diana Vaníčková 228 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Diana Vaníčková 223 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.82 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB