velikost textu

Evaluace a autoevaluace školského managementu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluace a autoevaluace školského managementu
Název v angličtině:
School Management Evaluation and Selfevaluation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Geringová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
163032
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Střediska volného času, systém evaluace, autoevaluace, nástroje evaluace, Středočeský kraj, školský management
Klíčová slova v angličtině:
Leisure Centres, evaluation system, selfevaluation, evaluation instruments, Central Bohemia region, school management
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na průběh evaluace a autoevaluace školského managementu ve střediscích volného času (dále jen SVČ) ve Středočeském kraji a v Praze. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem a zda vůbec evaluace a autoevaluace školského managementu v SVČ probíhá, a to včetně zdrojů, metod a kritérií, které jsou používány. V teoretické části diplomové práce je vymezen původ a význam pojmu evaluace a autoevaluace a představení hlavních teorií této disciplíny v rámci tzv. Stromu evaluačních teorií. Dále je zde SVČ zařazeno do systému českého školství a typů vzdělávání, formálního, neformálního vzdělávání a informálního učení. Jednotlivé kapitoly se zabývají obecným představením organizace SVČ, vymezením školského managementu (včetně zákonem stanovených požadavků na vzdělání), evaluačními nástroji, projekty, metodami, kompetencemi a kompetenčními modely středního managementu v SVČ. Jsou zde představeny evaluační nástroje vytvořené pro potřeby SVČ, především online systém OLINA. V empirické části jsou data zpracována kombinací kvantitativního šetření (dotazníkové šetření v SVČ Středočeského kraje a Prahy) a případové studie, kdy analýza aktuálního stavu evaluace a autoevaluace ve vybraném SVČ mapuje procesy evaluace a využívání výsledků těchto procesů pro podporu profesního rozvoje středního managementu v dané organizaci. Následně je situace v daném SVČ srovnána s výsledky dotazníkového šetření. V závěru jsou uvedena doporučení pro ředitele, která mohou být využita k evaluaci a autoevaluaci středního managementu v SVČ. KLÍČOVÁ SLOVA Evaluace, autoevaluace, střediska volného času, střední management
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on process of evaluation and self-evaluation of school-management in leisure time centres in Central Bohemia and Prague. The thesis aims to discover how and whether at all evaluation and self-evaluation of school-management takes place in leisure centres, including sources, methods and criterias being used. In theoretical part we define origin and meaning of the evaluation and self-evaluation concept and we present main thoeries of this discipline in so called Evaluation theory tree. Then, Leisure time centres are classified presented in context of Czech school system and types of education – informal, non-formal and formal. Individual chapters deal with general presentation of leisure time centres, definition of school management (including legal requirements concerning their education), evaluation tools, projects, methods, competences and competence models of middle management in leisure time centres. We also introduce here evaluation tools created for leisure time centres, especially online system Olina. In empirical part we combine quantitative design of research (survey among leisure time centres in Central Bohemia and Prague) and case study in chosen centre. Analysis of current state of evaluation in chosen leisure time centre is focused on evaluation processes and on how results of these processes are used in support of professional growth of school management. Then we compare results of this analysis with results of the survey. Finally, we present recommendation for the head manager that can be used in evaluation and selfevaluation. KEYWORDS evaluation, self-evaluation, leisure time centers, middle management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Geringová 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Geringová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Geringová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 512 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB