velikost textu

Trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých škol
Název v angličtině:
Trends of initial reading development and their practical application in Czech schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.
Id práce:
162850
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPG4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtenářská gramotnost, klíčové kompetence,kurikulum, počáteční čtenářská gramotnost, roviny čtenářské gramotnosti, školní vzdělávací programy
Klíčová slova v angličtině:
core competencies, curriculum, educational programme, initial reading literacy, levels of reading literacy, reading literacy
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou počáteční čtenářské gramotnosti v 1. a 2. ročníku základní školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související se čtenářskou gramotností. Dále jsou představeny významné publikované výzkumy z let 1996 – 2015 zabývající se rozvíjením čtenářské gramotnosti. Výzkumná část práce popisuje použitou metodologii kvalitativního výzkumu, stanovuje výzkumné cíle a hypotézy, představuje harmonogram a prbh výzkumného šetření a výzkumný vzorek. Součástí této části práce jsou metodická doporučení založená na analýze dat získaných výzkumným šetřením uspořádaná do „nápadníku“ využitelného přímo ve školní praxi. Závrečná kapitola shrnuje všechny části výzkumu a potvrzuje stanovené hypotézy. Při hledání odpovdi na hlavní výzkumnou otázku „Jak je učiteli rozvíjena počáteční čtenáská gramotnost v hodinách českého jazyka/čtení?“ se ukázalo, že trendem v oblasti rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti je postupné komplexní rozvíjení všech rovin s drazem na komunikační dovednosti žák od počátku školní docházky. KlíýOVÁ SLOVA čtenářská gramotnost, klíčové kompetence, kurikulum, počáteční čtenářská gramotnost, roviny čtenářské gramotnosti, školní vzdlávací programy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with initial reading literacy in the first and second grade of elementary schools. The theoretical part defines the basic concepts related to the reading literacy. Some major studies, published from 1996 till 2015 and dealing with the reading literacy development are introduced further. The research chapter describes the qualitative research metodology identifies research goals and hypotheses, presents the timing of the research and the research sample. The methodological recommendations based on the data analysis obtained from the survey were organized into a handbook usable for all teachers. The whole research is summarized in the final chapter, the hypothesis have been confirmed . The answer to the key question, "How is the initial reading literacy developed by the teachers in the reading instruction?" revealed that the trend in the initial reading literacy development is the gradual comprehensive development of all the reading competences levels with the emphasis on the communication skills from the first school day. KEYWORDS core competencies, curriculum, educational programme, initial reading literacy, levels of reading literacy, reading literacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Havlínová, Ph.D. 9.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Havlínová, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Havlínová, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 544 kB