velikost textu

Progresivní účinek tvořivé intonace na rozvoj hudebnosti žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Progresivní účinek tvořivé intonace na rozvoj hudebnosti žáků
Název v angličtině:
Progressive impact of creative intonation on the pupil´s musical appreciation development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Srbová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jana Veverková
Id práce:
162838
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudebnost, hudební tvořivost, tvořivá intonace, prověrka hudební tvořivosti, hudební výchova, první stupeň ZŠ, experimentální vyučování
Klíčová slova v angličtině:
musicality, musical creativity, creative intonation, screening of musical creativity, music education, primary school, experimental teaching
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na dva celky. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky o hudebně psychologických kategoriích, jejichž součástí je také hudebnost. Té je věnována další kapitola teoretické části. Poslední kapitolou je tvořivost, její charakteristika a specifika ve využití na prvním stupni základní školy. V praktické části byla použita metoda techniky paralelních skupin, jejímž cílem bylo zjistit vliv tvořivé intonace na rozvoj hudebnosti žáků. Experimentálního vyučování se zúčastnilo 22 žáků, kontrolní skupinu zastupoval stejný počet žáků. Respondenti byli ze dvou čtvrtých tříd prvního stupně základní školy. Dále je v praktické části uvedena analýza výsledků empirického výzkumu, který byl realizován kolektivní prověrkou hudebnosti. Výzkumem bylo prokázáno, že žáci, u nichž je rozvíjena tvořivá intonace, dosahují v hudebnosti lepších výsledků, než žáci vzděláváni běžnými metodami hudební výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA hudebnost, hudební tvořivost, tvořivá intonace, prověrka hudební tvořivosti, hudební výchova, první stupeň ZŠ, experimentální vyučování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is divided into two parts. The first part summarizes the theoretical knowledge of musical-psychological categories, which also includes musicality. The next chapter of the theoretical part is also focused on this theme. The last chapter is creativity and its characteristics and specifics in use in primary school. In the practical part was used the method of parallel group technique. Twenty two pupils took part in the experimental teaching and the same number of pupils represented the control group. The respondents were from two 4th grade classes of primary school. Moreover, in the practical part there is an analysis of the results of empirical research, which was realized by collective screening of musicality. Research has shown that pupils developed through creative intonation achieve better musicality than pupils trained in conventional music education. KEYWORDS musicality, musical creativity, creative intonation, screening of musical creativity, music education, primary school, experimental teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Srbová 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Srbová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Srbová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Veverková 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 154 kB