velikost textu

Systém instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii
Název v angličtině:
A System of Instrumental Education in the UK
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Marešová
Vedoucí:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Marka Perglerová
Id práce:
162833
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
instrumentální vzdělávání, housle, hudební teorie, Velká Británie, grades, El Sistema
Klíčová slova v angličtině:
instrumental tuition, violin, music theory, United Kingdom, examination, grades, El Sistema
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá možnostmi instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii. Zaměřuje se na kurikulární dokumenty – A common Approach, The Importance of Music - A National Plan for Music Education, dále music services – organizace zprostředkovávající hudební výuku a také na systém hudebních zkoušek, které ve Velké Británii fungují na zcela odlišném principu, než zkoušky na českých ZUŠ. Práce zabíhá také do oblasti projektu El Sistema, který vznikl ve Venezuele, avšak v poslední dekádě získává také značnou popularitu v Evropě – obzvláště právě ve Velké Británii. Velkou pozornost práce věnuje asociaci ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) a její činnosti – tvorbě sylabů a dalších publikací, notovým materiálům, organizaci zkoušek a diplomům. V oblasti zkoušek ABRSM se práce blíže zaměřuje na obory housle a hudební teorie. Poslední kapitola práce se zaměřuje na porovnání aspektů instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii se systémem ZUŠ a navrhuje konkrétní oblasti, ve kterých by se české školní vzdělávací programy mohly britským systémem inspirovat.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Master thesis describes possibilities of instrumental tuition in the United Kingdom. It focuses on curricular documents as A Common Approach and The Importance of Music - A National Plan for Music Education, further on music services - organizations which mediate music tuition and also on the system of musical examinations, which is very different than way musical exams in the Czech Republic. The thesis outlines also the topic of El Sistema, a music-educational project founded in Venezuela, in the last decade gaining considerable popularity also in Europe – especially in the United Kingdom. The thesis pays attention also to ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) and its activities – creating syllables and other publications, publishing music scores, organization of music examinations and providing diplomas. In the field of music examinations the thesis focuses on Violin and Music theory. The last chapter if this thesis focuses on comparing some aspects of the instrumental tuition in the United Kingdom and a system of music schools in the Czech Republic. The conclusion brings a suggestion, how could the Czech curriculum for music schools improve.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Marešová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Marešová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Marešová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 620 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Marka Perglerová 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 153 kB