velikost textu

Vhodné pohybové aktivity u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vhodné pohybové aktivity u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Suitable exercise activities for pre-school children's age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Elsnicová
Vedoucí:
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
162798
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Motorika, pohybové aktivity, pohybové dovednosti, pohybové schopnosti, předškolní věk.
Klíčová slova v angličtině:
Motor skills, motoric activities, motoric abilities, motoric skills, pre–school age.
Abstrakt:
NÁZEV Vhodné pohybové aktivity u dětí předškolního věku AUTOR Kamila Elsnicová KATEDRA Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o vhodných pohybových aktivitách u dětí předškolního věku. Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu metodické příručky vhodných pohybových aktivit pro předškoláky. V teoretické části je věnována pozornost lidské motorice, základním pohybovým schopnostem, motorickému učení a charakteristice předškolního věku. V praktické části je uveden návrh metodické příručky vhodných pohybových aktivit pro děti předškolního věku. Prvním dílčím úkolem bylo seznámení se se Školními vzdělávacími programy vybraných mateřských škol. Druhým dílčím úkolem bylo metodou polostrukturovaného rozhovoru provedeno dotazníkové šetření s učitelkami tělesné výchovy v prvních třídách základní školy a jeho následná analýza. Na základě získaných výsledků byla navržena metodická příručka vhodných pohybových aktivit pro předškoláky. Výsledky ukázaly, že většina dětí prvních tříd na začátku školního roku nemá správně osvojené vybrané pohybové dovednosti. Závěrem vyplývá, že pokud budou děti před nástupem do školy systematicky připravovány vhodnými pohybovými aktivitami na zvládnutí vybraných pohybových dovedností, budou lépe zvládat výuku tělesné výchovy na základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA Motorika, pohybové aktivity, pohybové dovednosti, pohybové schopnosti, předškolní věk.
Abstract v angličtině:
TITLE Suitable motoric activities for pre-school children AUTHOR Kamila Elsnicová DEPARTMENT Department of pedagogy SUPERVISOR Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. ABSTRACT The bachelor thesis is about suitable motoric activities for pre - school children. The objektive of this thesis is the creation of a methodical handbook for suitable motoric activities for pre– school children. In the theoretic part the attention is paid to the human motor skills, basic motoric abilities, motoric training and the characteristic of the pre-school age. In the practical part there is a suggestion of a methodical handbook for suitable motoric activities for pre-school children. The first part of this work was studying of school educational programmes of selected nursery schools. The second part consisted in semi-structured interview survey aimed at physical education teachers of the first class at the elementary school and its following analysis. The results of the analysis were basic for the methodical handbook. The results showed that the majority of the first class children have not learnt some chosen motoric skills. The conclusion is, that if children are systematically prepared and trained for chosen motoric skills efore their elementary school attendance, Theky will be able to learn new skills on physical education lessons much better. KEYWORDS Motor skills, motoric activities, motoric abilities, motoric skills, pre–school age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Elsnicová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Elsnicová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Elsnicová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 372 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB