velikost textu

Růstové a proporční změny u dětí na ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Růstové a proporční změny u dětí na ZŠ
Název v angličtině:
Growth and Proportional Changes in Chidren at Grammar Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Zeťková
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Oponent:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Id práce:
162788
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Biologický věk, Proporcionalita, KEI, Rohrerův index, Somatotyp, Antropo 2000.2
Klíčová slova v angličtině:
Biologic age, Proportionality, KEI, Rohrer´s index, Somatotype, Antropo 2000.2
Abstrakt:
ABSTRAKT V rámci diplomové práce bylo provedeno antropologické šetření vzorku žáků 8. a 9. tříd vybraných základních škol Zlínského kraje (Česká republika) a získaná data byla zpracována a vyhodnocena. Cílem práce bylo na základě empirických dat posoudit proporcionální změny a biologickou zralost probandů prostřednictvím KEI a určit somatotyp stanovený podle metody Heath & Carter (1967). Ke zpracování dat byl použit software ANTROPO 2000.2 V diplomové práci bylo také provedeno srovnání naměřených dat s Celostátním antropologickým výzkumem z roku 2001.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis describes an anthropological survey of pupils in the 8th and 9th grades of certain primary schools in the Zlin Region (Czech Republic), pertaining to which the data thus obtained were subsequently processed and evaluated. The aim of the work was to analyse proportional changes and the biological maturity exhibited by the members of the probands through KEI, based on empirical data, in addition to determining the given somatotype according to the method of Heath & Carter (1967). ANTROPO 2000.2 software was utilized for processing the data. The findings of said research are compared with the data reported by the National Anthropological Survey (Czech Republic, 2001).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Zeťková 3.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Zeťková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Zeťková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 153 kB