velikost textu

Využití expozic primátů ve výuce na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití expozic primátů ve výuce na základní škole
Název v angličtině:
Use of Primate Expositions in Education at Elementary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Vilímová
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Oponent:
PhDr. Lucie Hlaváčová
Id práce:
162787
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Primáti, Výuka, Základní škola, Biologie, Chování, Didaktika biologie
Klíčová slova v angličtině:
Primates, Education, Basic school, Biology, Didactics of biology
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce navrhuje možnost, jak využít expozice primátů v pražské zoologické zahradě při realizaci školní exkurze určené pro žáky 7. či 8. ročníku základní školy. Práce je rozdělena na jednotlivé části, které teoreticky rozebírají význam exkurzí pro výuku a následně se prakticky soustředí na usnadnění hladkého průběhu exkurze i další aktivity, které exkurzi předcházejí či na ní volně navazují. V práci je detailně popsáno obecné rozdělení primátů do jednotlivých druhů a jsou uvedeny základní informace o primátech, které pražská zoologická zahrada chová. Rovněž je detailně popsána navržená trasa exkurze včetně jednotlivých expozic, kde je možné jednotlivá zvířata vidět. Hlavním cílem bylo vytvořit pro učitele podrobný návod jak exkurzi uskutečnit, aby proběhla úspěšně. Účelem práce rovněž bylo vytvořit podklady, které napomohou aktivnímu zapamatování sdělených informací a povedou k probuzení zájmu dětí o tak zajímavý živočišný druh, jakým primáti jsou. Vzhledem k tomu, že většina primátů je v současnosti ve svém přirozeném prostředí ohrožena vyhynutím, je téma exkurze úzce spojeno s problémy ochrany životního prostředí a odpovědným přístupem k využívání přírodních zdrojů. Klíčová slova Primáti, Výuka, Základní škola, Biologie, Chování, Didaktika biologie
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis proposes a possibility of using the exposition of primates in the Prague zoo during the school excursion for pupils of the 7th or 8th grade of elementary school. The thesis is divided into individual parts that theoretically analyse the importance of excursions for education and subsequently it is practically focused on facilitating the smooth course of the excursion and other activities that precede the excursion or follow it freely. In the thesis there is the general sorting of primates into individual species described in detail and there is provided basic information about primates that are bred in the Prague zoo. Further, possible excursion trail including individual expositions where the particular animals can be seen is described in detail. The main objective was to provide teachers with detailed instructions on how to make the excursion so it is successful. The purpose of the work was also to create materials which help to actively memorize the information provided and to raise children's interest in such an interesting animal species as the primates. With regard to the fact that most primates are currently threatened by extinction in their natural habitat, the theme of the excursion is closely linked to environmental issues and a responsible approach to the use of natural resources. Key words Primates, Education, Basic school, Biology, Didactics of biology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Vilímová 8.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Vilímová 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Vilímová 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Hlaváčová 573 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 152 kB