velikost textu

Postavenie dieťaťa v medzinárodných dokumentoch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavenie dieťaťa v medzinárodných dokumentoch
Název v angličtině:
The Position of the Child in International Documents
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Alexandra Kollerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Oponent:
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
Id práce:
162670
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa zaoberá právami dieťaťa v medzinárodných dokumentoch. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblastiach, ktoré sú podľa mňa problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti jej skúmania sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty poskytujúci im ochranu. Táto rigorózna práca sa zaoberá aj vzťahom medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodných dohovorov, európskych dohovorov a právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na päť kapitol v rámci ktorých sa delí na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný Dohovoru o právach dieťaťa, kde sa venujem najmä analýze článkov jedna, tri a tridsaťosem. Práca pokračuje skúmaním fenoménu detských vojakov, ktorý tvoria aj ťažisko práce a zneužívaniu detí na obchodovanie. Koniec práce je venovaný Organizácií spojených národov, Výboru pre práva dieťaťa, humanitárnemu právu ak aj ochrane práv dieťaťa v dokumentoch Európskej únie. Cieľom rigoróznej práce, ktorú som spracovala je exkurz do medzinárodných dokumentov, ich hlbšie skúmanie na konkrétne oblasti, ktoré si som si vytýčila za cieľ. Práca ponúka názorové zhodnotenie jednotlivých okruhov problému uplatňovania postavenia dieťaťa, taktiež pohľad autorky na uchopenie ochrany v medzinárodných dokumentoch ako aj názorové zhodnotenie či dostupná ochrana je postačujúca a či sa fenomén či už detských vojakov alebo obchodovania s deťmi eliminuje alebo naopak narastá.
Abstract v angličtině:
Abstract Children´s rights and protection principles are today´s current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children´s rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is (put) on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions, European conventions and children´s rights. The thesis is divided into five chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with the Convention on the Rights of the Child, especially the article one, three and thirty-eight. The thesis continues by the analyse of the phenomenon of child soldiers, which is the aim of the work, and trafficking of human beings and sexual exploitation. The last chapters deal with the United Nations, the Committee on the Rights of the Child and humanitarian law and also protection of children´s rights in the documents of the European Union. The main goal of the rigorous thesis is a short view into international documents, deeper investigation of specific areas which I set as an aim. The thesis deals with specific areas of problems with children status and the author´s resume if the actual protection is sufficient or not and if the phenomenon of child soldiers or trafficking of human beings and sexual exploitation is eliminated or on the increase.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alexandra Kollerová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alexandra Kollerová 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alexandra Kollerová 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB