velikost textu

Snoezelen jako speciálně pedagogická podpora u dětí s poruchami autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Snoezelen jako speciálně pedagogická podpora u dětí s poruchami autistického spektra
Název v angličtině:
Snoezelen as special educational support for children with autism spectrum disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdaléna Králová
Vedoucí:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
162666
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poruchy autistického spektra,Snoezelen, Seznorická stimulace
Klíčová slova v angličtině:
Autistic spectrum disorder, Snoezelen, Senzoric stimulation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá využitím Snoezelenu jako speciálně pedagogické podpory u dětí s poruchami autistického spektra. Snoezelen může být chápán jako způsob relaxace, trávení volného času, pedagogické působení či jako ucelená terapie. Může být praktikován v různých zařízeních a profituje z něj široká veřejnost s různými druhy postižení. Poruchy autistického spektra jsou jednou z diagnóz, u které se terapeuti k využití efektu Snoezelenu přiklánějí. Existují práce, které se zaměřují na kvantitativní zjišťování okolností spojené se Snoezelen. Proto se tato práce věnuje kvalitativnímu zkoumání využívání Snoezelenu ve speciálně pedagogickém zařízení. Tato práce si klade za cíl pomocí analýzy literárních zdrojů uceleně charakterizovat problematiku poruch autistického spektra a nastínit principy, přínosy a požadavky Snoezelenu. Následně pak pomocí kvalitativního šetření komplexně popsat způsob, jakým je u dětí s poruchami autistického spektra Snoezelen praktikován v konkrétním speciálně pedagogickém zařízení, zhodnotit tento způsob a doporučit možná vylepšení. KLÍČOVÁ SLOVA Poruchy autistického spektra, autismus, Snoezelen, Smyslová stimulace, Multismyslová místnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is focused on Snoezelen as special educational support for children with autistic spectrum disorder. Snoezelen can be understood as a way of relaxation, spending free time, pedagogical action or comprehensive therapy. It can be practiced in different facilities and it brings profit to general public with different impairment. Autistic spectrum disorder is one of diagnoses in which therapists decide to use the effect of Snoezelen. There are some researches focusing on quantitative detection of the circumstances associated with Snoezelen. This is why this thesis is dedicated to a qualitative study of the use of Snoezelen in a special pedagogical institution. This Thesis aims to analyse literary sources to comprehensively characterize problems of autistic spectrum disorders and to outline the principles, benefits and requirements of Snoezelen. Subsequently, using a qualitative survey, describe coherently the way in which Snoezelen is practiced to children with autistic spectrum in a particular special pedagogical institution, evaluate this way and recommend possible improvements. KEYWORDS Autistic spectrum disorder, autism, Snoezelen, sensory stimulation, multisensory room
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Králová 2.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magdaléna Králová 699 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Králová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Králová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 153 kB