velikost textu

Ženské akty v malbě nizozemských renesančních mistrů. Interpretace děl z českých sbírek.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženské akty v malbě nizozemských renesančních mistrů. Interpretace děl z českých sbírek.
Název v angličtině:
Female Nudes in Paintings Dutch Renaissance Masters. Interpretations of Works of Art from Czech Collections.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Nerudová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Id práce:
162639
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nizozemí, české sbírky, renesance, malba, nahota, ženskost, osud, lidskost, něha, akt
Klíčová slova v angličtině:
Netherlands, Czech collections, Renaissance, painting, nudity, femininity, fate, humanity, tenderness, nude
Abstrakt:
Ženské akty v malbě nizozemských renesančních mistrů. Interpretace děl z českých sbírek. Anotace Bakalářská práce se soustřeďuje na několik vybraných děl nizozemských renesančních mistrů. Těžištěm bakalářské práce je ženská nahota, respektive zobrazení ženského aktu v nizozemské renesanční malbě. Pozornost je zaměřena na ztvárnění ženského aktu ve třech rozdílných námětových skupinách – v obrazech se sakrální tématikou (madona s dítětem, Zuzana a starci, smrt Máří Magdaleny), s profánní tématikou (portréty polonahých žen) a v obrazech s tématikou antického Říma (sebevražda Sofonisby, sebevražda Lukrécie). Jednotlivé obrazy jsou podrobeny detailnímu formálnímu rozboru a ikonografické analýze, dále jsou zasazeny do dobového kontextu a porovnány s dalšími díly ze světových galerií, které s nimi úzce souvisí. Tato práce se snaží vyjádřit význam ženské nahoty v obrazech nizozemských renesančních mistrů z českých sbírek.
Abstract v angličtině:
Female Nudes in Paintings Dutch Renaissance Masters. Interpretations of Works of Art from Czech Collections. Abstract The bachelor thesis focused on a few selected works by Dutch Renaissance masters. The bachelor thesis is based on women nudes. To be more precise it stands on portrayal of woman nude in the art works of Dutch Renaissance painters. The nudes were divided into three different thematic groups. First group is focused on paintings with the sacral theme (Madonna and child, Susannah and the Elders, The death of Mary Magdalena). Second group brings out paintings with the profane theme (Half- length Figure of a Woman Naked to the Waist). The last group concentrates paintings of Ancient Rome (The Suicide of Sophonisba, The Suicide of Lucretia). The art works, that were chosen to be scrutinize, can be found in the czech collections of art. Each and every painting was characterized in detail using the iconography analysis, set in the period and compared to other art works that relate to them and are placed in worldwide galleries. This thesis aim is to accurate the significance of women nudes in the art works of the Dutch Renaissance masters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Nerudová 666 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Nerudová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Nerudová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 322 kB