velikost textu

„Kdo nepracuje, ať nejí“ : Fenomén „příživnictví“ v socialistickém Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Kdo nepracuje, ať nejí“ : Fenomén „příživnictví“ v socialistickém Československu
Název v angličtině:
„He who does not work, does not eat“ : Phenomenon of „social parasitism“ in socialist Czechoslowakia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Mejzr
Vedoucí:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Konzultant:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D.
Id práce:
162632
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příživnictví|kriminalita|sociální disciplinace|morální panika|normalizační Československo
Klíčová slova v angličtině:
social parasitism|criminality|social disciplination|moral panic|Normalization time in Czechoslovakia
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou tzv. „příživnictví“ v socialistickém Československu v období rané normalizace. Vychází sice z existence právního pojmu „příživnictví“, resp. samostatného paragrafu, který v rámci československého trestního zákoníku kriminalizoval „nekalé způsoby obživy“ a „vyhýbání se poctivé práci“, na tento společensky marginální fenomén chce ovšem nahlížet z širší perspektivy. Tzv. „příživnictví“ je v předkládané práci chápáno jako normativní, disciplinární a symbolická kategorie, která definovala základní hodnotovou hierarchii socialistické společnosti a měla pomoci vytvořit nový konsensus v období "konsolidace" poměrů po roce 1968. Těžiště práce se zaměřuje na prostředí Prahy v letech 1969-75 s cílem analyzovat v jednotlivých kapitolách funkci a roli "příživnictví" v politické agendě orgánů obvodní správy, v mediálním diskursu lokálního tisku i v praxi bezpečnostních orgánů. Represe vůči "příživnictví" je zde vysvětlena jako pokus komunistické diktatury a jejích institucí o vytvoření morální paniky jako jednoho z instrumentů k obnovení otřesené mocenské legitimity v očích československé společnosti po roce 1968. Klíčová slova: příživnictví, kriminalita, sociální disciplinace, morální panika, normalizační Československo
Abstract v angličtině:
Abstract Presented diploma thesis is occupied with issues of so-called “social parasitism” in the socialist Czechoslovakia in early normalization era. It follows existence of a law term “social parasitism”, or more precisely independent paragraph which criminalized “fishy ways of livelihood” and “avoiding righteous job” within the Czechoslovakia penal code. I would like to observe this marginal social phenomenon in a broad perspective. So-called “social parasitism” is understood as a normative, disciplinary and symbolical category which defined basic value hierarchy of socialistic society and had to help make a new consensus for conditions consolidations in 1968. The focal point of the thesis is considering on the environment of Prague in 1969-75 with an aim to analyse the function and role of “social parasitism” in political administration of district authorities, media discourse of local press and in a practice of security authority. The “social parasitism” oppression is explained as an attempt of communist dictatorship and its institutions for creating a moral panic as a restoration tool of undermined legitimacy power in the eyes of Czechoslovakian society after 1968. Key words: social parasitism, criminality, social disciplination, moral panic, Normalization time in Czechoslovakia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Mejzr 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Mejzr 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Mejzr 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 153 kB