velikost textu

Deliktní odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících v ochraně životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deliktní odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících v ochraně životního prostředí
Název v angličtině:
Delictual liability of legal entities and individuals undertaking business within environmental protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucia Timková
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
162607
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
životní prostředí, ochrana životního prostředí, správněprávní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
environment, environmental protection, liability within administrative law, liability within criminal law
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o deliktní odpovědnosti fyzických osob podnikajících a osob právnických, v ochraně životního prostředí. Pod pojmem deliktní odpovědnost rozumíme jakousi sekundární odpovědnost, tedy povinnost nést následky svého jednání, která vzniká v případě porušení určité primární odpovědnosti, zpravidla stanovené právní normou. Na úseku ochrany životního prostředí se pak setkáváme s pojmem ekologicko-právní odpovědnost. Deliktní odpovědnost obecně dělíme na odpovědnost správněprávní a trestněprávní, vedle ní ještě existuje odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Správněprávní odpovědnost není na úseku životního prostředí upravena jednotně, jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů tak najdeme v jednotlivých složkových zákonech; správní delikty fyzických osob podnikajících a osob právnických pak často tvoří samostatnou část zákona a jsou trestány přísněji než přestupky fyzických osob. Pokud jde o odpovědnost trestněprávní, její úpravu obsahuje trestní zákoník, pro právnické osoby je od roku 2012 účinný i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Práce rovněž obsahuje srovnání s právní úpravou na Slovensku.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis deals with delictual lialibility of individuals undertaking business and legal entities within environmental protection. Under delictual liability we mean certain secondary liability to suffer the consequences of one´s actions which arises in case of a violation of certain primary liability, usually set by a legal norm. Within the protection of environment, we encounter the term ecological-legal liability. Delictual liability can be specified as liability within administrative and criminal law, accompanied by environmental liability. There is no unified amendment for the first one within environmental protection and particular actus reus of regulatory offence can be therefore found in particular component laws. Administrative delicts of legal entities and individuals undertaking business then form an independent part of law and they are punished more severly than deliquencies of individuals. As far as criminal liability is concerned, its amendement is incorporated into the criminal code. Also, the criminal liability law for legal entities came into effect in 2012. The thesis also comprises the comparison with the Slovak legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Timková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Timková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Timková 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB