velikost textu

Rodičovská dovolená jako nástroj sladění pracovního a rodinného života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovská dovolená jako nástroj sladění pracovního a rodinného života
Název v angličtině:
Parental leave - balancing work and family life
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Auersvaldová
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
162604
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, genderová rovnost, harmonizace pracovního a rodinného života
Klíčová slova v angličtině:
parental leave, parental allowance, gender equality, work-life balance
Abstrakt:
Jak název této práce napovídá, tato práce je zaměřena na právní institut rodičovské dovolené v České republice jako nástroje sladění pracovního a rodinného života, a to ve srovnání s legislativou rodičovské dovolené ve vybraných státech Evropské unie. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: "Jak rodičovská dovolená podporuje rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem?" Hlavní část této práce představuje analýzu rodičovské dovolené z pohledu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (včetně úvodu a seznámení s pojmem rovnost, genderová rovnost) v České republice. Další důležitou součástí této práce, která je nezbytná pro celkový obraz institutu rodičovské dovolené, je nástin koncepčního základu rodičovské dovolené v právu Evropské unie. Tato práce obsahuje i srovnání právních úprav rodičovské dovolené vybraných členských států Evropské unie. Jak naznačeno výše, měla by tato práce podat ucelený náhled na institut rodičovské dovolené a prezentovat jej ve svém vzájemném kontextu i praktických situacích.
Abstract v angličtině:
According to the name, this thesis is focused on the legal institute of parental leave as work-life balance mean in the Czech Republic with its comparison in legislation in some European Union member states. The aim of the thesis is to answer the main research question: "How parental leave supports work- life balance?" The main part of this thesis constitutes an analysis of parental leave from the view of labor law and social security law (including introductory perspective on equality, gender equality) in the Czech Republic. Another important part of this thesis, which is necessary for complete understanding the institute of parental leave, is the outline of conceptual basis of parental leave in law of European Union. This thesis also includes comparison of parental leave legislation among some European Union member states. Therefore this thesis is enable to give comprehensive preview of the institute of parental leave and presents it in its mutual context and practical situations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Auersvaldová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Auersvaldová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Auersvaldová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Munková, CSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 477 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB