velikost textu

Výživa školních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživa školních dětí
Název v angličtině:
Nutrition of School Children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Máchová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
162600
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výživa dětí, nutriční potřeba, růst a vývoj, mladší školní věk, starší školní věk, školní stravování.
Klíčová slova v angličtině:
Child nutrition, nutritional need, growth and development, school age, older school age, school meals.
Abstrakt:
ABSTRAKT Správná a zdravá výživa hraje v životě každého člověka velmi významnou roli. Funguje jako prevence mnoha civilizačních chorob. Správnou výživou můžeme přispět ke zkvalitnění a prodloužení našeho života a udržení zdraví. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím formování správných a zdravých návyků je rodina, dalším důležitým sociálním prostředím škola, ve které děti tráví většinu svého času a vytváří si vlastní životní hodnoty a názory. Součástí většiny škol bývá stravovací zařízení – školní jídelna, která nabízí žákům stravu v době, kdy pobývají ve školním zařízení. Diplomová práce je zaměřena na základní složky výživy a také na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na stravovací návyky u dětí prvního a druhého stupně základní školy, ve věkové kategorii od 6 do 16 let. V diplomové práci se zaměřím také na zvyklosti ve stravování žáků, jaké žáci využívají možnosti stravování, zda preferují konzumaci zdravých či nezdravých potravin. Cílem mé práce bylo zjistit a zhodnotit stravovací zvyklosti dětí mladšího a staršího školního věku a zároveň zjistit, zda tyto děti projevují zájem o to, co jedí a lze na ně cíleně působit osvětou ohledně zdravé výživy. V praktické části práce jsem chtěla zjistit formou dotazníku, jaké je povědomí žáků, kteří navštěvují první i druhý stupeň základní školy, o zdravé výživě a jejich vztah ke sportu. Dotazníkové šetření bylo provedeno v periferní pražské základní škole. Dotazníky byly rozdány žákům prvního i druhého stupně ve všech třídách. Žákům prvního stupně v rámci projektového dne věnovaného prevenci zdraví dopomáhaly s vyplněním dotazníku třídní učitelky. S žáky prvních tříd paní učitelky dotazníky vyplnily kolektivně. Žáci druhého stupně dotazník vyplnili bez obtíží v rámci hodiny rodinné výchovy. Výsledky provedeného šetření byly zpracovány do grafů. Z provedené studie je zřetelné, že žáci školy jsou většinou z domova vedeni k dodržování zásad zdravé výživy, hodnoty jsou si jen nepatrně vzdáleny. U mladších žáků je patrný větší vliv rodiny, starostlivost, kontrola, důslednost. Žáci obou stupňů základní školy dodržují pitný režim, převážná většina žáků obědvá ve školní jídelně a doma pravidelně večeří. Bohužel u žáků druhého stupně se projevuje nepravidelnost ve stravování, žáci již nesnídají a nedodržují režim svačiny. Projevil se i nedostatek pohybu, který je zřetelnější u žáků druhého stupně. KLÍČOVÁ SLOVA Klíčová slova v českém jazyce: výživa dětí, nutriční potřeba, růst a vývoj, mladší školní věk, starší školní věk, školní stravování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The healthy and right food plays a very important role in everybody´s life. It works as a prevention of many diseases of civilization. Good nutrition can contribute to improve life quality. It gives a longer life and we stay more healthy. The most important thing in forming healthy eating habits is our own family. The next important factor is a school where children spend a lot of time. They create their own views and habits there. There are usually canteens at schools which offer some food to pupils. This dissertation is focussed on basic nutrients, education for a healthy lifestyle and the eating habits of pupils from 6 to 16 years at basic schools. I will also look into which food is preferred by pupils - healthy or unhealthy -their eating habits and the ways of their feeding. The aim of my dissertation is to find and evaluate eating habits of children of younger and older school age and detect if these children are interested in what they eat and if we can influence them by edification. In the practical part of my work I´d like to find out through a questionnaire what children at basic school know about healthy nutrition and a healthy lifestyle. The research was done at a peripheral basic school. The questionnaires were given to all pupils of primary and secondary school. The primary school´s pupils filled out questionnaires during the Healthy Project Day with form teachers´ help. The secondary school´s pupils filled out the questionnaires themselves without any difficulty during the Family education lesson. The results of the dissertation show that the children are guided by their parents to a healthy diet. There are very little differences. We can also see more care from parents of younger children. All pupils of primary and secondary school keep water intake, most pupils have lunch in the school canteen and they have dinner at home regularly. Unfortunately the older children sometimes don´t eat regularly, they don´t have breakfast and breaks. We can also see that children don´t move enough, especially the older children. THE KEY WORDS children nutrition, nutritional need, growth and development, younger school age, older school age, school feeding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Máchová 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Máchová 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Máchová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 513 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Zuzana Máchová 468 kB