velikost textu

Mimořádný lidový soud v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mimořádný lidový soud v Praze
Název v angličtině:
Extraordinary people´s court in Prague
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Daniela Němečková
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
162559
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mimořádný lidový soud v Praze, Retribuce, Velký retribuční dekret
Klíčová slova v angličtině:
Extraordinary People´s Court in Prague, Retribution, The Great Decree
Abstrakt:
Resumé O přísnou spravedlnost volaly neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na Československu. Takto začínala preambule dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. (tzv. velký retribuční dekret), dle něhož měli být potrestáni nacističtí zločinci, zrádci a kolaboranti před mimořádnými lidovými soudy a který platil pouze na českém území. Největší mimořádný lidový soud sídlil v Praze, prošlo jím na jedenáct tisíc případů a vykonával svoji činnost od svého zahájení 5. září 1945 až do 4. května 1947. Za dobu své existence se potýkal s mnoha problémy: od chybějících profesionálních soudců a veřejných žalobců, přes problematickou spolupráci s okresními národními výbory, až po nesnadný výklad některých ustanovení velkého retribučního dekretu. Před tímto soudem stanuli i někteří významní nacističtí činitelé, jakým byl i státní zástupce u Sondergerichtu Kurt Blaschtowitschka, prvorepublikový politik, státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank, zástupce říšského protektora Kurt Daluege, velitel kladenského gestapa Harald Wiesmann spolu s dalšími patnácti kladenskými gestapáky. Na lavici obžalovaných stanul i parašutista, pozdější placený konfident a zrádce Karel Čurda. Po ukončení retribuce došlo k její revizi o rok později, ovšem již pod taktovkou komunistické strany. Tato diplomová práce má prokázat, že v první fázi retribuce do roku 1947 existovala upřímná snaha o objektivní posouzení viny i přes politické boje a problémy, se kterými se musela potýkat justice po skončení druhé světové války. Kromě samotné činnosti pražského MLS se dále zabývá i vlivy, které mohly ovlivňovat rozhodování o vině a trestu v jednotlivých kauzách, nespokojeností veřejnosti a tisku s rozhodovací činností soudu, odsunem Němců a jeho vlivem na retribuci, vč. komparace různých případů od mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi a Chebu.
Abstract v angličtině:
Résumé The outrageous crimes committed by the Nazis and their treacherous accomplices in Czechoslovakia demanded strict justice. These were the first words of the Decree No. 16/1945 concerning the punishment of Nazi criminals, traitors and their accomplices and concerning the Extraordinary People´s Courts (so called the Great Decree). This decree was used to punish Nazi criminals, traitors and their accomplices who stood trial before the Extraordinary People´s Courts. The biggest extraordinary people´s court resided in Prague, it carried out its activity from 5th September 1945 to 4th July 1947 and it had to deal with eleven thousand cases. During its existence this court had to solve a lot of issues: such as missing professional judges and public prosecutors, problematic cooperation with the District National Committees, and finally the interpretation of problematic provisions. A lot of important Nazis had to stand trial before this court, such as the prosecutor of the Special court Kurt Blaschtowitschka, the politician of the First Republic and the Minister of State for Bohemia and Moravia Karl Hermann Frank, the Deputy Protector of Bohemia and Moravia Kurt Daluege, the gestapo leader in Kladno Harald Wiesmann with another fifteen gestapo members and at last the parachutist and later paid confident, the traitor Karel Čurda. After the Communists took power in February 1948 the retribution was briefly resurrected by the Communist government in 1948. This diploma thesis aims to prove that in the first phase of the retribution the courts did their best to come to the just punishment despite the political issues and the problems of judiciary after WW2. This thesis deals with the activities of this court and the influences which could affect the decision of guilt and punishment in particular cases, the press and public dissatisfaction with the court´s jurisprudence, the transfer of Germans and its influence on the retribution and finally the comparison of different cases before the Extraordinary People´s Court in Prague, Mladá Boleslav and Cheb.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Němečková 1.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Daniela Němečková 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Němečková 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Němečková 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB