velikost textu

Elektronické knihy a autorské právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronické knihy a autorské právo
Název v angličtině:
E-books and copyright
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Lašková
Vedoucí:
JUDr. Zuzana Císařová
Oponent:
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Id práce:
162556
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Elektronické knihy, Internet, Autorské právo
Klíčová slova v angličtině:
E-books, Internet, Copyright
Abstrakt:
ABSTRAKT LAŠKOVÁ, Barbora ELEKTRONICKÉ KNIHY A AUTORSKÉ PRÁVO Tato rigorózní práce se skládá z osmi kapitol, přičemž první část si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem elektronické knihy a popsat a vyložit autorskoprávní problematiku týkající se elektronických knih, nabídnout nakladatelům, distributorům, knihovnám i uživatelům možnosti, jak legálně užít elektronickou knihu chráněnou autorským právem, a to prostřednictvím uzavření licenční smlouvy, volného užití či zákonné licence. Druhá část této práce se zabývá prostředky ochrany elektronických knih a popisem odpovědnosti za porušování autorských práv. Závěr této práce je pak věnován autorskoprávní úpravě související s elektronickými knihami de lege ferenda. Tato práce by též měla odpovědět na některé aktuální otázky k tématu elektronických knih, které lze dovodit pouze výkladem a za pomoci judikatury (evropské, německé a české) a zároveň pojmenovat právní problémy elektronických knih, jejichž řešení je do budoucna třeba vtělit do právních norem a uvést do praxe.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT LAŠKOVÁ, Barbora E-BOOKS AND COPYRIGHT This rigorous thesis consists of eight chapters, while the aims of the first part are to make readers familiar with the concept of e-books and to describe and to explain the copyright aspect of e-books, to offer to publishers, distributors, libraries and users possibilities of how to use copyrighted e-books legally, namely through conclusion of a license agreement, free share or under a license granted by operation of law. The second part of this thesis deals with methods of e-book protection and description of liability for infringement of copyrights. Conclusion of this thesis is then focused on copyright aspects of e-books de lege ferenda. This thesis is also supposed to give answers to some topical questions related to the e-book phenomenon, which can only be inferred by construing and using case law (European, German and Czech), and at the same time, to address legal problems of e-books, the solution of which should be incorporated in legal norms and put into practice in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Lašková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Lašková 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Lašková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Zuzana Císařová 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 204 kB