velikost textu

K obecným otázkám zastoupení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K obecným otázkám zastoupení
Název v angličtině:
Direct representation in civil law - general remarks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Josef Kříž
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
162555
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zástupčí oprávnění, konflikt zájmů, obecná část občanského práva
Klíčová slova v angličtině:
The authority of a representative, conflict of interest, general part of civil law
Abstrakt:
K OBECNÝM OTÁZKÁM ZASTOUPENÍ Abstrakt Předmětem této práce je popis základních otázek zastoupení jakožto klasického a základního institutu soukromého (hmotného) práva. Práce je tak věnována zejména výkladu obecných ustanovení občanského zákoníku týkajících se zastoupení (obsažených v § 436 až 440). K těmto základním otázkám patří zejména povaha zastoupení, jakožto institutu, a zástupčího oprávnění, jakožto moci jedné osoby jednat za jinou. Dále se autor v této práci dotýká vymezení druhů zastoupení, rozlišení právního poměru ze zastoupení a dalšího poměru, který může existovat mezi zástupcem a zastoupeným, a nutnosti osvědčit zástupčí oprávnění. Rozsáhlá část práce je věnována rozsahu zástupčího oprávnění a důsledkům jednání bez zástupčího oprávnění, přičemž do rozsahu zástupčího oprávnění autor zahrnuje i otázky jednání bez existence konfliktu zájmů zástupce a zastoupeného, osobní jednání zástupce a nutné kolektivní jednání více zástupců. Práce se přitom snaží o takový výklad relevantních zákonných ustanovení, který bude vnitřně bezrozporný a zároveň při aplikaci nebude způsobovat praktické potíže, ale ani zjevnou nespravedlnost. Důraz je přitom kladen na přesné rozlišování mezi právními otázkami zastoupení a právy a povinnosti zástupce, zastoupeného a případné též třetích stran vyplývajících z jejich závazků nebo jiného právního poměru. Úprava zastoupení by tak podle autora měla být vykládána jako čistě technická – tady jako výhradně odpověď na otázku, zda určitá osoba mohla u konkrétního právního jednání jednat jménem jiného, případně jaké jsou důsledky pro samotné právní jednání při jednání bez tohoto oprávnění. Zároveň je v této práci předložena řadu jednoduchých příkladů, které mají prokázat, že řešené otázky nejsou čistě akademické, ale jejich zodpovězení je klíčové pro správné řešení reálných životních situací, při kterých dochází k výkonu zástupčího oprávnění. Práce je členěna, kormě úvodu a závěru, na šest kapitol. První kapitola představuje se věnuje nejobecnějším otázkám, a to povaze, druhům a vzniku a zániku zastoupení. Druhá kapitola se věnuje vymezení rozsahu zástupčího oprávnění, jakožto klíčovému pojmu pro řešení otázek týkajících se zastoupení. Třetí kapitola se věnuje přihlížení k dobré víře a jiných vědomostí zástupce. Čtvrtá kapitola pojednává o střetu mezi zájmy zástupce a zastoupeného, tedy jak popisu, kdy k takovému středu dojde, tak k důsledkům takové situace. Pátá kapitola je zaměřena na osobní jednání zástupce, tedy možnost substituce. Šestá kapitola následně uzavírá věcnou část práce výkladu otázek týkajících se plurality zástupců. Krátký závěr poté shrnuje celou práci. 1 Klíčová slova zástupčí oprávnění, konflikt zájmů, obecná část občanského práva 2
Abstract v angličtině:
DIRECT REPRESENTATION IN CIVIL LAW - GENERAL REMARKS Abstract The subject of this theses are general remarks to direct representation as a historical and fundamental institute of private (substantive) law. The thesis is therefore devoted to the interpretation of general provisions of the Civil Code concerning direct representation (contained in Sections 436 to 440). These fundamental issues include, in particular, the nature of the direct representation, as an institute, and the authority to represent, as the power of one person to act for another. Furthermore, the author of this work concerns the distinction between different types of direct representation, the distinction between legal relationship between agent and principal concerning representation and the other potential legal relationship that may exist between those two, and the requirement to prove authority to represent to a third party. An extensive part of the thesis is devoted to the scope of the agent’s authority to represent the principal and the consequences of acting without a such authority. This part includes issues related to acting with a conflict of interests, the personal acting of the agent and requirement of collective action of several agents. The aim of this thesis is to interpret relevant legal provisions consistently and at the same time in a way that will not cause practical difficulties, but also obvious injustice. Emphasis is placed on a precise distinction between legal issues of representation and the rights and obligations of the representative, represented and possibly also third parties arising from their obligations or other legal relationship. According to the author, the legal provisions concerning direct representation should be interpreted as purely technical - solely as a question whether a person could act on behalf of another in a particular juridical act or what the consequences are for the juridical act itself when agent act without such authorization. At the same time, a number of simple examples are presented to demonstrate that the issues being addressed are not purely academic, but answering them is crucial for the correct solution of real life situations in which direct representation is exercised. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the most general issues, namely the nature, types and origins and termination of direct representation. The second chapter is devoted to defining the scope of agent’s authority to represent the principal as a key concept of direct representation. The third chapter deals with the attribution of good faith and other knowledge to the representative. The fourth chapter deals with the conflict between the interests, that is, the 1 description of situation when such conflict may occur and the consequences of such situation. The fifth chapter focuses on the personal acting of the representative, ie the possibility of substitution. The sixth chapter then concludes the substantive part of the these by interpretation of questions concerning the plurality of representatives. The short conclusion then summarizes the whole thesis. Key words The authority of a representative, conflict of interest, general part of civil law 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Kříž 899 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Kříž 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Kříž 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 291 kB