velikost textu

Úspěšnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úspěšnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol
Název v angličtině:
Successul integration of pupils with special needs into Basic schools.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Kulhavá
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Lautnerová
Id práce:
162423
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADD, integrace, inkluze, SPU, asistent pedagoga
Klíčová slova v angličtině:
ADD, integration, inkluzive, specific malfunction of learning, assistant of schoolteacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce na téma Úspěšnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části, v první kapitole jsou zmíněny a vysvětleny pojmy integrace, inkluze, postižení a speciální vzdělávací potřeby. Druhá kapitola teoretické části je věnována podpůrným opatřením ve vzdělávání, možnostem školy a školských zařízení při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrečné dvě kapitoly popisují vývoj českého školství a školské systémy vybraných evropských zemí, přičemž je snaha obsáhnout modely, kde inkluze dlouhodobě probíhá a naopak zmínit příklady zemí, které jsou v integračním procesu teprve na začátku. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum, který se skládá z několika částí. Dotazníkové šetření, které bylo prováděno na dvou základních školách, a které si klade za cíl najít odpověď na otázku, v čem pedagogičtí pracovníci spatřují úspěšnost procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a co vidí jako nejdůležitější pro úspěšné zvládnutí integrace. Asistenti pedagoga v rozhovoru odpovídali na otázky, které mířily k podstatě jejich práce a které si kladly za cíl objasnit, proč je jejich práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tak důležitá, jak jejich pozici vnímají rodiče a ostatní pedagogičtí pracovníci a v čem mohou být nápomocni pro úspěšný záměr integrace. Závěr praktické části diplomové práce tvoří dvě případové studie. Pro srovnání jsou uvedeny příklady inkluze dívky - Češky, žijící s rodiči ve Velké Británii a dívky, žijící v České republice, přičemž rodiče jsou jiné než české národnosti. Závěr práce shrnuje poznatky a porovnání, které vyplývá z celkového pojetí práce. KLÍČOVÁ SLOVA Integrace, inkluze, speciální vzdělávací potřeby, podpůrná opatření ve vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Thesis themed is about Successful Integration of Pupils with Special Educational Needs. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the first chapter of theoretic part are mentioned and explained notions as integration, inclusion, handicap and special educational needs. The second chapter of theoretic parts is devoted to subsidiary cautions in education, possibility of schools and other educational establishments at work with pupils with special educational needs. Final two chapters are describing development of Czech education and school systems selective European countries. There is an effort embrace patterns, where inclusion is long term in action and conversely mention examples of countries, where the integration is only at the beginning. Practical section shows qualitative research that is divided into several parts. The questionnaire inquiry was conducted in two Elementary schools. The purpose is to find answers: Where pedagogical staff notices advantageousness of integration for pupils with special educational needs? What they see like the most important element for successful mastered integration? Teacher assistants responded on close-up questions regarding their work: Why is their work so important? How are they take in by parents or other pedagogical workers? How they can be helpful in cases of successful integration? The final stage of practical section forms two case studies. As an example there is a case of inclusion of a girl from Great Britain (the Czech girl living in UK with her parents) and foreigners living in Czech Republic (the girl born in Czech Republic, but her parents are different nationality). The end of thesis summarises knowledge and comparison, that results from the total conception of my work. KEYWORDS Integration, inclusion, special educational needs, supportive measures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Kulhavá 5.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Kulhavá 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Kulhavá 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 444 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Lautnerová 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 152 kB