text size

Proměna české kuchyně z dob Magdaleny Dobromily Rettigové po současné trendy zdravého životního stylu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Proměna české kuchyně z dob Magdaleny Dobromily Rettigové po současné trendy zdravého životního stylu
Titile (in english):
Transformation of czech cuisine from the time of Magdalena Dobromila Rettigova to current trends of healthy lifestyle
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Simona Málková
Supervisor:
MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Thesis Id:
162407
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Study programm:
Secondary School Teacher Education (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy — Health Education (N PG-VZ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/01/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Česká kuchyně, Magdalena Dobromila Rettigová, základní živiny, životní styl, nezdravý životní styl, adolescent, dnešní civilizovaná doba.
Keywords:
Czech cuisine, Magdalena Rettig, an essential nutrient, lifestyle, unhealthy lifestyle, adolescent, today's civilized time.
Abstract (in czech):
Diplomová práce se zabývá proměnou stravování z dob Magdaleny Dobromily Rettigové po moderní trendy zdravého životního stylu. Jde o postupný vývoj stravování z období konce 18. století po současnost. V teoretické části je popsán kontrast mezi životem české spisovatelky a soudobým životním stylem. Je zde kapitola o životě Magdaleny Dobromily Rettigové, i pozadí vedoucí k sepsání kuchařské knihy s názvem „Domácí kuchařka“, která se stala praktickou příručkou pro ženy, obsahující instrukce a návody k vedení kuchyně i komplexní rady k vystupování ženy jako manželky, matky a vlastenky a také její vliv na výuku mladých dívek. Další kapitola pojednává o vývoji kuchyně a vaření, o zvycích užívaných při stolování a životním stylu té doby. V závěru teoretické části je porovnávána kuchyně první poloviny devatenáctého století s dnešními stravovacími návyky a životním stylem. V empirické části je zjišťováno dotazníkovým šetřením mezi Středním odborným učilištěm Toužim a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Karlových Varech, zda žáci těchto škol žijí v souladu se zdravým životním stylem. Celková koncepce výzkumu je kvantitativní, pro sběr dat byla použita explorační metoda nestandardizovaných dotazníků vlastní konstrukce, které byly vyplněny respondenty. Dotazníkové šetření bylo vyhodnoceno dle škol a pohlaví respondentů. Otázky byly vyhodnoceny pomocí grafů se slovním komentářem. Pomocí chí - kvadrátu jsou porovnány výsledky šetření u sledovaných respondentů. Na závěr práce jsou zhodnoceny výsledky šetření. Ve výsledcích výzkumu byla zjištěna malá informovanost žáků od učitelů o zdravém životním stylu. Toto zjištění vede k doporučení doplnit vědomostní potřeby žáků výukovým kurzem. KLÍČOVÁ SLOVA Česká kuchyně, Magdalena Dobromila Rettigová, základní živiny, životní styl, nezdravý životní styl, adolescent, dnešní civilizovaná doba.
Abstract:
The thesis focuses on the topic of changing eating habits from the time of Magdalena Dobromila Rettigová to contemporary trends of healthy lifestyle. It is a gradual development of eating from the late 18th century to the present. In the thereoretic part there is a discription of the contrast of the Czech writer's life and a present-day lifestyle. We can find a chapter about a life of Magdalena Dobromila Rettigová, background information leading up to, writing the cook book „Cooking at home“, which became a convenient handbook for women, containing instructions and directions for kitchen guidance and complex advice for women how to manner as a wife, mother and patriot and also their influence on education of young girls. Next chapter deal with the development of kitchen and cooking, habits connected with dining and lifestyle of that time. In the end of the theoretic part is compared the cuisine of the first half ofthe 19 th century to contemporary eating habits and lifestyle. In the empirical part we can find the results of the questionnaires, which were answered in Střední odborné učiliště Toužim and Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická v Karlových Varech. I wanted to find out how far the students follow the rules of lifestyle, what does their wholeday dining look like. The overall concept is a quantitative research, for collecting the data was used the exploratory method of non-standardized questionaires that were answered by respondents. The questionnaires were evaluated according to schools and sex. Questions were evaluated by using charts and data connentaries. The results of the research are compared by chi-square. At the end the results of the research are evaluated. The research results have shown that pupils have little awareness of healthy lifestyle from their teachers. This finding leads to the recommendation of completing the knowledge needs of pupils with an education course. KEYWORDS Czech cuisine, Magdalena Rettig, an essential nutrient, lifestyle, unhealthy lifestyle, adolescent, today's civilized time.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Simona Málková 3.15 MB
Download Abstract in czech Bc. Simona Málková 189 kB
Download Abstract in english Bc. Simona Málková 190 kB
Download Supervisor's review MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. 338 kB
Download Opponent's review PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 507 kB
Download Defence's report PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB
Download Errata Bc. Simona Málková 354 kB