velikost textu

Reorganizační plán - sestavení a provádění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reorganizační plán - sestavení a provádění
Název v angličtině:
Reorganization plan - preparation and performance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Karolina Nováková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
162359
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Insolvenční řízení, úpadek, reorganizace, reorganizační plán
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency proceedings, bankruptcy, reorganization, reorganization plan
Abstrakt:
ABSTRAKT V JAZYCE ČESKÉM: Reorganizační plán – sestavení a provádění Hlavním účelem mé práce je vymezení fungování reorganizace a poskytnutí detailního rozboru sestavování a naplňování reorganizačního plánu až do okamžiku skončení reorganizace. V rámci tohoto tématu se práce zaměřuje na problematická místa reorganizačního procesu vyplývající ze stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 184/2006 Sb., insolvenční zákon, poukazuje na způsob, jak se s těmito problémy vypořádávají zúčastněné subjekty v praxi. Cílem mé práce je odpovědět na otázku, proč je dosud tak malý počet úspěšně provedených reorganizací a proč je reorganizace celkově tak málo využívaným prostředkem řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníků. Samotný text mé rigorózní práce je rozdělen do osmi kapitol. Každá kapitola je pak rozdělena do několika podkapitol. První kapitola se věnuje reorganizaci jako sanačnímu způsobu řešení úpadku dlužníka obecně. Druhá kapitola se zabývá postavením věřitelů v procesu reorganizace. Třetí kapitola se zabývá detailně problematikou reorganizačního plánu, a to zejména otázkou účelu reorganizačního plánu, procesu sestavování reorganizačního plánu, obsahu reorganizačního plánu a dokladů k němu přikládaných. Čtvrtá kapitola se samostatně zaobírá zprávou o reorganizačním plánu poskytujícím věřitelům veškeré nezbytné podklady a informace k tomu, aby věřitelé mohli o přijetí reorganizačního plánu kvalifikovaně rozhodnout. Pátá kapitola pojednává o schvalování reorganizačního plánu. Šestá kapitola si klade za cíl analyzovat postup provádění reorganizačního plánu a jeho naplnění s důrazem na nabytí účinnosti reorganizačního plánu a jeho účinky na dlužníka a jeho věřitele. Sedmá kapitola pak pojednává o skončení reorganizace a konkrétně pak o jednotlivých možnostech, jak toho lze dosáhnout. Osmá kapitola pak obsahuje závěr a vrchol této rigorózní práce, tedy identifikaci aspektů způsobujících nízkou úspěšnost reorganizací v českém právním prostředí a analýzu jednotlivých aspektů, které tuto situaci zapříčiňují.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN ENGLISH: Reorganization plan – preparation and performance The main purpose of my thesis is definition of the functioning of the reorganization and providing detailed analysis of preparation and performance of a reorganization plan until the termination of the reorganization. The work focuses on the problematic parts of the reorganization process under the existing legislation included in the Act No. 184/2006 Coll., Insolvency Act, and points out a way how the stakeholders deal with these issues in the practice. The aim of my work is to answer why there is still so small amount of successful reorganizations and why is reorganization overall underused means of resolving insolvency or impending bankruptcy of debtors. The thesis is divided into eight chapters and each chapter is further divided into several subchapters. The first chapter deals with reorganization as a remediation solution of the debtor’s bankruptcy in general. The second chapter is concerned with creditor’s position in the reorganization process. Third chapter discusses in detail the issue of a reorganization plan, in particular the question of its purpose, the process of preparation of a reorganization plan, the content of a reorganization plan and its annexes. The fourth chapter is concerned with a report on the reorganization plan which provides to the creditors all necessary information for their qualification decision and voting about a reorganization plan. The fifth chapter aims to discuss voting and approval process of a reorganization plan. The sixth chapter investigates the process of the performance of a reorganization plan and its fulfillment with an emphasis on the effective date of a reorganization plan and its effects on a debtor and its creditors. The seventh chapter illustrates the termination of the reorganization and specifically on the various possibilities of how it can be achieved. The eighth chapter contains the highlight of this thesis, thus identifying the aspects that cause small amount of successful reorganizations in the Czech legal environment and analysis of the various aspects that cause this situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolina Nováková 995 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolina Nováková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolina Nováková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 199 kB